Algemeen

Voorstel

De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021

Gelet op artikel 197 van de Gemeentewet.

Besluit gemeenteraad:
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 vast te stellen met een positief jaarrekeningresultaat 2020 van € 9.432.000.

2. Het jaarrekeningresultaat 2020 als volgt te bestemmen:

  1. Overheveling van eenmalige budgetten € 900.000
  2. Ontvangen middelen inburgering (septembercirculaire 2020) € 28.000
  3. Ontvangen middelen kerkenvisie (septembercirculaire 2020) € 50.000
  4. Ontvangen middelen aanpak dak- en thuisloosheid (septembercirculaire 2020) € 18.000
  5. Personele kosten invoeren omgevingswet € 56.000
  6. Sportakkoord € 50.000
  7. Oninbaarheid belastingen i.v.m. corona  € 150.000
  8. Storting in de algemene risicoreserve € 8.180.000

3. Grondexploitaties:

  1. De grondexploitaties vast te stellen die opgenomen zijn in de rapportage individuele complexen jaarrekening 2020 nl. 8311 Veghel – ’t Ven, 8313 Veghel – Veghels Buiten, 8315 Veghel – Rembrandtboulevard,  8318 Veghel – Vijfmaster, 8319 Veghel – Franciscusschool, 8320 Veghel – Stadshobbywerkplaats, 8321 Veghel – LTS, 8341 Zijtaart – Zuid, 8345 Mariaheide – Steenoven II, 8346 Mariaheide – Mariahof, 8350 Erp – Bolst, 8355 Boerdonk – Korstenhof, 8360 Keldonk – Keldonkse Morgen, 8366 Schijndel – Vossenberg, 8370 St. Oedenrode – Sluitappel-Noord/Dijksteegje, 8376 Boskant – Kremselen, 3270 Veghel – D’n Dubbelen, 8271 Veghel – Doornhoek, 8272 Veghel – De Kempkens, 3280 Erp – Molenakker II, 3285 Schijndel – Duin III Zuid 1e fase, 3286 Schijndel – Duin Noord.
  2. De grondexploitaties af te sluiten zoals opgenomen in de rapportage individuele complexen jaarrekening 2020 nl. 8317 Veghel – ’t Anker, 8335 Eerde – D’Eerdse erven, 8340 Zijtaart – Edith Stein, 8375 Boskant – Elzenpad.

4. Akkoord te gaan met de overboeking naar 2021 van de restantkredieten tot een bedrag van € 75,9 miljoen en eenmalige budgetten tot een bedrag van € 9,5 miljoen, waarvan € 8,6 miljoen gedekt is uit reserves en € 0,9 miljoen voor beslispunt 2a.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 24 juni 2021.

De raad voornoemd,
De griffier,                   De voorzitter,

A.F.J. Franken            i.r. C.H.C. van Rooij

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42