Programmalijnen

Participatie

Ambitie

Een samenleving en organisatie die op elkaar is ingespeeld en de kaders kent. Participatie is gemeengoed en uit  zich in diverse vormen die een meerwaarde opleveren.

“We investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat”. Deze quote uit de besturingsfilosofie van Meierijstad is van toepassing bij de ambitie voor het programma Participatie. De samenleving zijn de verenigingen, communities, bedrijven, instellingen en individuele burgers. Vanuit gelijkwaardigheid wordt samengewerkt door de samenleving en de overheid.

Activiteiten

In 2020 hebben we op diverse onderdelen gewerkt aan het traject Participeren en Leren. en is gestart met uitvoering te geven aan de lessen uit het rapport Berenschot. In het eerste kwartaal van 2020 is de pilot (2019) van de startgesprekken burgerparticipatie geëvalueerd met de fractievoorzitters. Besloten is om de pilot voort te zetten in 2021 en hebben de fractievoorzitters enkele thema's aangewezen waarop komende periode een startgesprek gaat plaatsvinden. Vanuit de programmalijn heeft ondersteuning plaats gevonden richting de ambtenaren op de voorbereiding en uitvoering van de startgesprekken. We oriënteren ons momenteel op de juiste online participatietools, corona heeft hierin een versnelling gebracht. Een mix en balans in online en offline tools is gewenst. Er is begonnen met het opstellen van een proces bewonersinitiatieven en dit loopt door in 2021. Er is onderzoek gedaan naar vormen van Uitdraagrecht en wat dit kan betekenen voor Meierijstad. Een startgesprek hierover met de raad is voorbereid voor 2021.
Ook in 2020 bood het Nieuwe Ideeën Fonds de mogelijkheid aan inwoners om te komen met initiatieven op het gebied van participatie en innovatie. Naar ons idee heeft corona eraan bijgedragen dat er minder aanvragen zijn gedaan. Zie verder ook onder 0.1.11 Burgerinnovatiefonds.  

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42