Algemeen

Aanbiedingsbrief

Geachte raadsleden,
Hierbij bieden wij u het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 aan met de bijbehorende bijlagen. Jaarlijks stellen wij het jaarverslag en de jaarrekening op en leggen met deze stukken aan uw raad verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiën. We kijken terug op het vorig jaar. Hebben we onze (hoofd)doelen en ambities bereikt? Hoe is het geld uit de begroting van het vorig jaar besteed? Zijn we binnen de budgetten gebleven?
De speerpunten van beleid en de ambities voor de huidige bestuursperiode zijn opgenomen in de 'Mijlpalen van Meierijstad". Vele activiteiten zijn opgepakt. Nog niet alles van de Mijlpalen van Meierijstad is gerealiseerd, maar vele Mijlpalen zijn al zichtbaar. In het jaarverslag hebben wij per programma een verantwoording opgenomen middels een zogenaamde stoplichtenrapportage.
Financieel sluiten we het jaar af met een positief saldo. In het jaarverslag zijn per programma de afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting toegelicht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad.

De secretaris,            De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms - Wils   RA      i.r. C.H.C. van Rooij

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42