Bijlagen

Corona

Tussentijds hebben wij inzicht geboden in de wijze waarop Meierijstad financiële consequenties heeft ondervonden. In de raad van december 2020 heeft via een begrotingswijziging bijstelling van de begroting 2020 plaatsgevonden. Het effect op de jaarrekening 2020 werd ingeschat op een nadeel van € 652.000. Uiteindelijk valt dit voordeliger uit. In onderstaand overzicht is de vergelijking tussen het voorstel van december en de daadwerkelijke cijfers 2020 weergegeven.

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

Toelichting

Jaarrekening 2020

Mutatie Begrotingswijz. dec. 2020

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Specifieke rijksregeling: TOZO-regeling

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. De regeling biedt financiële steun aan zelfstandigen die het echt nodig hebben (inkomen gedaald tot onder bijstandsniveau). De uitvoering wordt gedaan door gemeenten. Gemeenten worden door het Rijk gecompenseerd voor uitkeringslasten en uitvoeringskosten.

5.454

5.454

6.255

6.255

Specifieke rijksregeling: Tegemoetkoming Verhuurders sportaccommodaties (TVS)

Ontvangen compensatie voor misgelopen huurinkomsten sportaccommodaties

147

93

Gederfde huurinkomsten

De financiële gevolgen voor sport hebben vooral te maken met de sluiting van sportaccommodaties (zwembaden, binnensport, buitensport). Daardoor lopen we inkomsten mis voor huur, gebruikersvergoedingen en bijvoorbeeld bezoekers aan zwembaden.
Het college van B&W heeft besloten om voor deze periode geen huren in te vorderen bij verenigingen. "Kostprijs van de huur minus subsidie is misgelopen huurinkomsten”.

-1.234

-443

-565

Uitkering gemeentefonds

Om medeoverheden tegemoet te komen in de financiële gevolgen van de coronacrisis heeft het Rijk met de medeoverheden (VNG, IPO, UvW) afspraken gemaakt over reële compensatie van gederfde inkomsten en extra uitgaven. De juni-, september- en decembercirculaire 2020 bevatten informatie over het financiële effect voor individuele gemeenten van de maatregelen die via het gemeentefonds lopen. Het aandeel van Meierijstad hierin bedraagt € 2.833.363
Voor een deel van deze middelen zijn uitgaven opgenomen.

2.833

2.637

Voor een deel van deze ontvangen middelen komen de kosten in 2021
Dit betreft de verkiezingen (€ 129.476) en de kosten van Toezicht en handhaving (€ 193.375). Om de ontvangen middelen hiervoor in te zetten zijn deze in 2020 tijdelijk toegevoegd aan de algemene risicoreserve en onttrekken we deze in 2021 weer aan deze reserve.

323

323

Compensatie Sociale werkvoorziening

De mate waarin omzetverlies bij de Sociale Werkvoorziening optreedt, is niet exact te voorspellen. Door de Sociale Werkvoorziening is een beroep gedaan op de extra middelen welke we hebben ontvangen van het Rijk. Deze middelen zijn doorbetaald.

1.241

1.241

BUIG-gelden

Stijging van aantal uitkeringen. Hierdoor is het BUIG-budget toegenomenn.

370

370

200

200

Belastingen, leges, kermisgelden

Door het niet doorgaan van ‘activiteiten’ en besluiten tot het ‘niet innen’ van gemeentelijke leges en rechten worden minder opbrengsten gerealiseerd. Het betreft:

-302

-317

·         Leges burgerzaken € 192. Door de coronacrisis zijn de nevenvestigingen een tijd lang gesloten geweest en is het aantal baliecontacten in het dienstverleningscentrum in Veghel beperkt tot een minimum. Alleen voor hoogst noodzakelijke producten was het mogelijk om een afspraak te maken. Veel inwoners hebben de aanvraag voor een nieuw document uitgesteld. Verder zijn in deze periode veel geplande huwelijken en geregistreerde partnerschappen verzet en er zijn nauwelijks nieuwe meldingen voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap binnen gekomen. De leges worden betaald op het moment dat we de melding ontvangen.

·         Marktgelden € 8

·         Toeristenbelasting € 75. Minderopbrengst toeristenbelasting 2020 (aanslagregeling in 2021: naar schatting 40% van de begrote opbrengst 2020). Berekening: 40% van € 187.000 is € 74.800.

·         Overige € -6

·         Kermisgelden € 33

Vervallen eigen bijdrage Wmo

Minister van Volksgezondheid heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur.
Voor april hadden we 1644 cliënten die door de zorgaanbieders in rekening zijn gebracht en voor mei waren dit er 1673. Een deel hiervan hoeft geen eigen bijdrage te betalen i.v.m. minimabeleid. In de berekening is ervan uitgegaan dat 1500 cliënten in ieder geval wel moeten betalen (inschatting). 1500 * € 19,00 = € 28.500 per maand. Dus voor twee maanden komen we op € 57.000. Dit sluit ook aan bij de compensatie die hiervoor aan Meierijstad is toegekend (€ 55.470).

-57

-57

Wmo, hulp bij huishouden

De aantallen huishoudelijke verzorging zijn meer gestegen dan verwacht. Het is vooralsnog onbekend in hoeverre Corona invloed heeft gehad op deze stijging (denk bijvoorbeeld aan tijdelijke voorzieningen als gevolg van gezondheidsklachten corona). Door twee zorgaanbieders zijn facturen ingediend voor meerkosten i.v.m. corona.

28

p.m.

Wmo, begeleiding

Er zijn landelijk afspraken gemaakt omtrent de vergoeding van meerkosten die zorgaanbieders maken of gemaakt hebben om zorg te kunnen blijven continueren die voldoet aan de RIVM-richtlijnen. De kosten worden verdeeld over de regiogemeenten op basis van de verdeelsleutel solidariteit. Vanwege de weinige signalen van zorgaanbieders tot en met heden omtrent meerkosten, is de verwachting dat er geen hoge kosten gemoeid zullen zijn met de vergoeding. De werkelijke toerekening van meerkosten i.v.m. corona zal pas blijken uit de afrekening van het RIOZ over de inkoop Wmo 2020.

0

p.m.

Collectief vervoer Wmo


Voor de maanden na juli zijn prijzen (regiekosten en kilometertarieven) afgesproken die meefluctueren met het gebruik van de regiotaxi. Deze afspraken worden gecontinueerd voor 2021. Totaal voordeel bij de jaarrekening is € 84.000. Er is nog geen zicht op wat de afrekening in 2020 wordt.

-72

-156

p.m.

PGB hulp bij het huishouden

Hier is een omzetgarantie afgegeven tot 1 juli. Omdat het een resultaatfinanciering betreft, zijn er geen extra lasten. Aanbieders zijn gevraagd om een alternatieve vorm van zorg aan te bieden wanneer een klant geen hulp wilde ontvangen in verband met corona.

p.m.

PGB, jeugd

Afspraken tussen het ministerie van VWS en VNG:

0

p.m.

1) Ingeplande, niet-geleverde zorg van vóór 1 juli mag door pgb-budgethouders worden gedeclareerd en wordt doorbetaald. Niet-geleverde zorg vanaf 1 juli mag niet meer worden doorbetaald.

2) De extra kosten vanwege corona-maatregelen worden vergoed. Pgb-budgethouders die ná 1 augustus 2020 alsnog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen, moeten hiervoor een nieuwe EKC-aanvraag bij gemeente of zorgkantoor doen. Het SVB moet inzicht verstrekken in de eventuele meerkosten; deze informatie is op dit moment nog niet beschikbaar.

3) Continuering van bestaande afspraken ook als taxiritten niet hebben plaatsgevonden. Gedurende de maanden maart t/m mei zijn de kosten van de niet-gereden ritten voor 80% aan de vervoerders gecompenseerd. De wel gereden ritten (voor noodopvang) zijn 100% vergoed.

Individuele voorz. Natura Jeugd maatwerkdienstverlening

Voorlopige jaarafrekening RIOZ. Totale meerlasten corona regionaal € 1 miljoen. Aandeel Meierijstadstad 12,58% = € 125.800. Hier komt de omzetgarantie nog bij. Deze wordt pas bekend bij het definitieve jaarrekeningresultaat RIOZ medio febr/maart 2021. Is dus nog niet in dit overzicht opgenomen.

125

p.m.

Algemene gezondheidszorg

Het ministerie van VWS heeft aangegeven alle extra kosten die de GGD maakt, te dekken. We verwachten dus geen verhoging van de gemeentelijke bijdragen. Dat heeft het algemeen bestuur zo ook aangegeven richting de gemeenteraad.

p.m.

Oninbaarheid belastingen

Voor OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn de effecten van de coronacrisis nog niet zichtbaar. De aanslagen zijn, nadat ze eerst 4 maanden niet zijn opgelegd, zoals gebruikelijk verzonden naar zowel inwoners als bedrijven. Mogelijk krijgen we in 2021 te maken met meer oninbare posten (faillissementen, schuldsaneringen e.d.) van de gemeentelijke belastingen (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing).

0

-150

Bedrijfsvoering exclusief gebouwenbeheer/schoonmaak, zie hierna

Als gevolg van de Coronacrisis moet het overgrote deel van het ambtelijk apparaat de werkzaamheden vanuit huis verrichten. Dit brengt voor de gemeente per saldo extra kosten met zich mee. We hebben minder kosten voor bedrijfsvervoer, maar meerkosten voor:

87

45

·         Thuiswerken (telefoon, materialen)

·         Taxaties WOZ

Binnen de procedure voor de bezwaarafhandeling is de interne opname een vast onderdeel. Normaal wordt er dan een afspraak gemaakt met belanghebbende en gaat de taxateur binnen kijken. In het kader van Corona is zowel vanuit ons bestuur, maar ook vanuit de Waarderingskamer aangegeven dat deze interne opnamen niet wenselijk zijn. Het huidige proces kost de ingehuurde taxateurs daarom meer tijd, waardoor de norm voor afgehandelde bezwaren per week structureel niet wordt gehaald. Extra inhuur is nodig gebleken.

Cultuur

De impact van het coronavirus op het cultureel klimaat in Meierijstad is groot.

388

438

Zo hebben de culturele instellingen hun deuren (deels) moeten sluiten en activiteiten zijn grotendeels stilgevallen. Evenementen, concerten, festivals en voorstellingen worden waar mogelijk uitgesteld, en - als het niet anders kan – afgeblazen. Het organiseren van culturele activiteiten zal vanwege de beperkingen met meerkosten gepaard gaan. Daarnaast is terugloop van inkomsten uit sponsoring ook te verwachten of al gemeld door organisaties.

Bij de culturele centra Spectrum, Mariendael, CHV Noordkade en theater de Blauwe Kei is er sprake van extra lasten vanwege corona (is een optelsom van minder inkomsten, extra lasten Etc.). Daarnaast worden er wel compensaties ontvangen van derden (fondsen, Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 1 & 2 en de Tegemoetkoming Vaste Lasten-regeling en de eigenaar van de Noordkade) en worden maatregelen getroffen zoals een afschaling van de personele organisatie.

Aan extra eenmalige lasten is € 388.000 betaald. Voor amateurkunst wordt het bedrag (€ 50.000) overgeheveld naar 2021.

Wijk- en gemeenschapshuizen

Het college heeft besloten in de coronaperiode de exploitatie en basissubsidies door te betalen. Accommodatiesubsidies, huur en Gas/water/electriciteit zijn opgeschort in de periode van 13 maart-31juli (totaal 5 maanden meegenomen). Voor de periode waarin gebruik niet was toegestaan wordt uiteindelijk geen huur in rekening gebracht. Voor die periode wordt dan ook geen accommodatiesubsidie uitbetaald.

25

52

2) Besloten is verder om op basis van de jaarrekening te bepalen of 100% accommodatie. subsidiëring (in plaats van de afgesproken 92,5%) noodzakelijk wordt geacht voor de resterende periode en of de opgeschorte baten en lasten worden verhaald. 3) De sluiting van Ter Aa heeft nadelige financiële gevolgen voor verhuur van de sporthal door de Stichting Beheer Gemeenschapshuizen, waardoor hun jaarlijks structureel exploitatietekort in 2020 hoger zal uitvallen dan in de voorgaande jaren. Ook de exploitatie van de wijk- en gemeenschapshuizen die de accommodatie niet van de gemeente huren vertoont mogelijk tekorten over het hele jaar.

Beheerskosten gebouwen

Deze toelichting betreft de totale vastgoedportefeuille.

0

48

1) Er is sprake van een lager verbruik gas/water/electra voor de periode medio maart tot juni 2020 t.o.v. andere jaren. Aan de andere kant is er met ingang van juni 2020 een hoger elektriciteits- en gasverbruik a.g.v. extra ventilatie. Er wordt vanuit de rijksoverheid geadviseerd om gebouwen goed te ventileren, om de kans op verspreiding van het Coronavirus te verkleinen. Tijdens het stookseizoen zorgt deze extra ventilatie niet alleen voor een hogere elektriciteitsrekening, maar ook een hogere gasrekening. Er wordt immers extra geventileerd met koude buitenlucht.

2) Voor de panden die wij niet zelf in gebruik hebben, worden de werkelijke kosten van gas/water/electra doorbelast aan de gebruikers/huurders. Dus voor deze panden is het effect budgettair neutraal. Een eventueel effect voor het overige gemeentelijke vastgoed (in eigen gebruik) wordt pas duidelijk bij de jaarafrekening 2020 (medio 2021).

3) Voor wat betreft de kosten van schoonmaakonderhoud geldt dat in sommige panden er niet of minder is schoongemaakt dan contractueel is afgesproken in de coronaperiode. Wij hebben het (merendeel) schoonmaakonderhoud aanbesteed bij IBN. Deze kan geen aanspraak maken op de NOW-regeling. Daarom is bestuurlijk besloten dat de schoonmaakkosten gewoon zijn doorbetaald. Geen voor- of nadelig effect t.o.v. de gemeentebegroting.

4) Eventuele financiële consequenties blijken pas in 2021. Voor wat betreft het schoonmaakonderhoud van de wijkgebouwen geldt dat dit door de gebruikers zelf wordt uitgevoerd. Hiervoor krijgen ze een jaarlijkse gemeentelijke vergoeding. Hier zijn geen financiële consequenties.

5) In het kader van corona zijn er geen noemenswaardige extra kosten voor klein onderhoud gemaakt. Voor sommige panden is het groot onderhoud versneld en vervroegd uitgevoerd (bijvoorbeeld zwembad De Molenhey) en voor sommige panden/scholen is het groot onderhoud juist uitgesteld omdat er tijdens de sluiting van de gebouwen niemand in het gebouw mocht. De effecten hiervan zijn zichtbaar binnen de onderhoudsvoorziening (uiteindelijk budgettair neutraal) en niet op de exploitatie.

Afval

Door de gevolgen van corona zijn er bij het vakgebied Grondstoffen (Afval) extra kosten gemaakt. Er zijn kostenstijgingen ontstaan op het gebied van;

100

100

·         de stort,- en verwerkingskosten van grof vuil; door toename van het ingenomen grof vuil op de milieustraten (burgers gingen massaal het huis opruimen)

·         het opruimen van zwerfafval; door toename van zwerfafval

·         het opruimen van grof vuil; door toename van bij plaatsingen nabij ondergrondse containers

·         de stort,- en verwerkingskosten van het GFT-afval; door toename van het GFT-afval (burgers gingen massaal in de tuin werken)

·         inzamelingskosten OPK (Oud Papier en Karton); door extra inzamel werkzaamheden (doordat het inzamelen van het OPK door Corona 1 maand had stil gelegen (i.v.m. inzet vrijwilligers), hebben er daarna inhaalwerkzaamheden moeten plaatsvinden).

Kosten kermissen

De kermissen in zowel Schijndel, Sint Oedenrode als Veghel zijn doorgegaan. Verwachte extra kosten voor de gemeente zijn opgevangen binnen bestaand budget.

-3

48

Peuteropvang

1) Meerkosten a.g.v. compensatie eigen bijdrage niet-kinderopvangtoeslag ouders VVE en SMI.

13

18

2) Aanvullende vergoeding aan kdv/gastouder voor meerkosten (t.o.v. normaal) als gevolg van corona voor bijv. weekendopvang en noodopvang ouders in cruciale beroepen.

3) Rijksbijdrage in algemene uitkering voor compensatie van zowel 1) als 2) is verantwoord bij algemene uitkering.

Leerlingenvervoer

1) Gedurende de maanden maart t/m mei zijn de kosten van de niet-gereden ritten voor 80% aan de vervoerders gecompenseerd. De wel gereden ritten (voor noodopvang) zijn 100% vergoed.

-13

-24

2) Meerkosten vervoer in juni als gevolg van beperkte openstelling scholen (gestaffeld vervoer).

3) De vergoeding aan ouders voor het eigen vervoer wordt teruggevorderd over de maanden maart t/m mei.

4) Daarnaast krijgen ouders die het betreft de eigen bijdrage in de vervoerkosten terug over de maanden maart t/m mei (moet per juli 2020 nog worden uitbetaald).

Jeugd- en jongerenwerk

1) Bouwdorpen / kindervakantieweken gingen in de zomervakantie 2020 niet door a.g.v. corona-maatregelen. Daarom dit jaar ook geen opruimkosten.

-25

-19

2) De accommodatiesubsidie (100%) voor alle jeugdinstellingen is volledig uitbetaald (met uitzondering van Scouting Schijndel en Sint-Oedenrode), gedurende de corona-tijd (dat ze ook geen gebruik hebben kunnen maken van het gebouw.) Daar staat tegenover dat gedurende die periode ook de huur gewoon is geïnd (met uitzondering van Scouting Schijndel en Sint-Oedenrode). Per saldo dus budgettair neutraal.

3) Extra kosten als gevolg van aanvullend compensatiepakket coronacrisis voor jeugd- en jongerenorganisaties (sept. 2020). Niet van toepassing. voor Meierijstad; commerciële verhuur door jeugdinstellingen is niet toegestaan. Reguliere verhuur is reeds verrekend in jaarlijkse accommodatiesubsidie. (Gederfde) contributie is gecompenseerd middels bestaande activiteitensubsidie.

4) Gederfde inkomsten als gevolg van niet kunnen doorgaan van sponsoringsactiviteiten (zoals Heitje voor een Karweitje.)

Lokaal Veiligheidsbeleid

Op 5 juli 2018 heeft de Raad het Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 vastgesteld. De uitwerking van het beleid wordt vastgelegd in uitvoeringsplannen. Het uitvoeringsplan voor het jaar 2020 was een ambitieus en integraal plan, gericht op alle activiteiten, acties en ontwikkelingen op het gebied van de diverse strategische veiligheidsthema’s.. Vanwege diverse omstandigheden (waaronder Corona) is een aantal activiteiten niet in 2020 gestart en moeten naar 2021 doorgeschoven worden.

-100

Overige

Diverse overige effecten: zoals kosten zwemonderwijs, ondersteuning welzijnsinstellingen, laaggeletterdheid, vrijwilligerswerk, huisvesting onderwijs, inrichting markt sint Oedenrode

-43

22

Totaal effect baten

7.139

7.371

8.096

8.747

Totaal effect

232

651

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42