Bijlagen

Eenmalige budgetten

Eenmalige budgetten zijn door de gemeenteraad beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten/activiteiten waarvoor eenmalige uitgaven worden gedaan. Deze eenmalige uitgaven begroten we in het desbetreffende begrotingsjaar. Als deze projecten/activiteiten niet of niet volledig zijn afgerond in dat begrotingsjaar stellen wij voor ze over te hevelen naar het volgende jaar. Dit om het mogelijk te maken de activiteiten alsnog (volledig) uit te voeren.
Voor het overhevelen van eenmalige budgetten zijn de volgende spelregels gehanteerd:
A.   Er is sprake van een beleidsinhoudelijke noodzaak om het geld te behouden voor uitvoering in 2021.
B.   Er zijn in 2021 geen middelen beschikbaar om deze uitgaven te dekken.
C.   Daadwerkelijke realisatie vindt uiterlijk plaats in 2021 dat wil zeggen. overheveling kan 1 keer.
D.   Het over te hevelen budget bedraagt minimaal € 25.000.
E.   De uitvoering in 2021 past binnen de planning van het werkatelier.

 We stellen voor sommige eenmalige budgetten over te hevelen naar 2021 die niet (volledig) voldoen aan deze vastgestelde spelregels. Deze zijn in de volgende tabel aangegeven met een letter (A t/m E) achter de omschrijving. De letter geeft aan van welke hiervoor genoemde spelregel wordt afgeweken.

De eenmalige budgetten hebben vooral een dekking uit een reserve. Bij de vermelding van een * is sprake van een eenmalig budget wat ten laste van de jaarlijkse exploitatie komt, en niet wordt gedekt uit een reserve.

Hieronder volgen drie tabellen. Van de eenmalige budgetten uit de eerste tabel stellen wij voor deze over te hevelen naar 2021. In de tweede tabel staan kredieten die niet worden geactiveerd en waarvan we ook voorstellen deze over te hevelen naar 2021. In de derde tabel staan eenmalige budgetten die we afsluiten.

Eenmalig budget
(bedragen x € 1.000)

Progr.

Besluit

Totaal budget

Totaal uitgaven

Restant budget

Voldoet niet aan criteria

Verantwoording

Digitalisering documenten burgelijke stand

0

2019-1

75

-

75

Door problemen met de software hebben we nog niet kunnen scannen. We voorzien dat dit begin 2021 is opgelost.

Digitalisering documenten VTH software

0

2019

105

7

98

C

Vanwege de corona werkzaamheden is er door tijdsgebrek de aanbesteding nog niet uitgevoerd. Deze wordt eind 2020, begin 2021 opgestart.

Bewerken en afsluiten archieven voormalige gemeenten

0

pb2018

75

22

53

Verhuizen van het archief van de voormailge gemeente Schijndel is gekoppeld aan het creeren van ruimte in de archiefruimte in het Bestuurscentrum. Omdat deze ruimte pas begin 2021 beschikbaar is, is de verhuizing verplaatst naar begin 2021. De archiefmaterialen die in het verleden zijn gebruikt voldoen niet aan de eisen die het Brabants Historisch Informatie centrum nu stelt. Aanschaf van nieuwe materialen vind geleidelijk tijdens de werkzaamheden plaats. (Om overschot aan het eind van het project te voorkomen.

Burger Innovatiefonds

0

2018-2020

496

97

399

C

Om inwoners meer bekend te maken met het fonds is begin 2020 ConsultingKids ingeschakeld om na te denken over de mogelijkheden voor bekendheid met het fonds. De uitwerking zou plaatsvinden in 2020, door corona is er vertraging opgelopen in de planning. In 2021 vindt binnen de mogelijkheden uitvoering plaats. Daarnaast blijft het voor inwoners mogelijk op de nu gebruikelijke manier een aanvraag in te dienen voor het fonds.

Wegwerken achterstanden archieven

0

2020

197

75

122

C

Het beschikbaargestelde budget voor inhuur van extra (gekwalificeerde) medewerkers om de archiefachterstanden van de drie voormalige gemeenten weg te werken loopt over drie boekjaren. Het totale budget is gelijkelijk verdeeld over drie jaar. Het budget voor 2020 is niet geheel gebruikt omdat pas in de loop van 2020 gestart is. Het restant van dit budget is nodig om de inhuur voor 2021 en 2022 te bekostigen.

Citymarketing

0

2019-2020

200

199

1

D

Het budget Citymarketing is in 2020 onder meer besteed aan de social media campagne, de toeristisch-recreatieve website, het plaatsen van de banieren en het maken van een magazine

Eerste Fase gegevenspakhuis

0

2020

50

9

41

Er is geen inhoudelijk akkoord op het plan van aanpak IGW. Hierdoor zijn enkele uitgaves nog niet gedaan die wel nodig zijn.

Energielabeling

0

2018-2019

117

27

90

C

Wij zijn wettelijk verplicht om een energielabel op te laten stellen voor een groot deel van onze gebouwen. In 2020 is een aanbesteding georganiseerd en is het grootste deel van de energielabels opgesteld. Voor een aantal panden is dit uitgesteld naar 2021, omdat in die betreffende panden in 2021 nog energiebesparende maatregelen genomen worden die van invloed zijn op het energielabel.

Opzet en uitvoer leefbaarheidsinstrument in de wijk

0

MvM

50

40

10

C+D

De leefbaarheidsmonitor is in 2020 online gepubliceerd. In opvolging van de monitor verdiepen we in 2021 in twee wijken de samenwerking met inwoners, corporaties en maatschappelijke partners op het thema leefbaarheid. Daarnaast verbeteren we op enkele punten de digitale toegankelijkheid van de tool.

Uitwerken principescenario's huisvesting raad en griffie

0

2020

50

-

50

In 2020 geen activiteiten ten laste van dit budget gebracht. Er komt een vervolg en dat is afhankelijk van raadsbesluit

Organisatie optimalisatie

0

2018-2019

403

310

93

C

Eind 2020 is besloten tot uitvoering van:

1. Het traject verbeteren financiële functie.
2. Implementatie Youforce (HRM applicatie): dit gebeurt grotendeels met eigen mensen en met beperkte aanvulling via inhuur; we gebruiken daarvoor dit budget. In 2021 wordt dit project afgerond.

Overdracht archieven

0

pb2020

50

-

50

C

Het budget is nodig voor het herplaatsen van de archieven, het overbrengen van het archief van Schijndel naar o.a. het BHIC. Het budget is (gedeeltelijk) nodig voor het aanschaffen van de zuurvrije materialen.

Vervolg onderzoek gemeentelijke locaties Sint-Oedenrode

0

pb2020

100

32

68

C

Onderzoek naar bestuurscentrum is afgerond en aan raad aangeboden. Er komt een vervolg en dat is afhankelijk van raadsbesluit

Raad van Verbeelding

0

2019-1

50

12

38

“De 3e en 4e bijeenkomst Raad van Verbeelding zijn a.g.v. de Coronamaatregelen verdaagd. In november jl. heeft de Raad van Verbeelding (digitaal) vergaderd (3e bijeenkomst). Er volgen in 2021 nog een tweetal bijeenkomsten. Naar verwachting zal in het 3e kwartaal 2021 het eindproduct worden opgeleverd.”

Ontwikkelopdracht uitvoeringsorganisatie

0

2019

226

195

31

In 2019 is afgesproken om het project 2020 af te ronden. Als gevolg van corona vinden nog diverse ontwikkeltrajecten ( zoals coaching, training en dergelijke) plaats voor de buitendienst in 2021.

Leegstaand vastgoed, bijneenbrengen van vraag en aanbod

0

MvM

25

-

25

C

De Makelaarsfunctie is in 2020 nog niet ingericht door de vertraagde oplevering van de verhuurmodule in het vastgoedregistratiesysteem Ultimo. Dit systeem dient als bronbestand voor de Makelaarsfunctie. In 2021 wordt de verhuurmodule gevuld, waarna de koppeling wordt gemaakt met de webbased Makelaarsfunctie.

Lokaal veiligheidsbeleid

1

2020

175

60

115

Op 5 juli 2018 heeft de Raad het Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 vastgesteld. De uitwerking van het beleid wordt vastgelegd in uitvoeringsplannen. Het uitvoeringsplan voor het jaar 2020 was een ambitieus en integraal plan, gericht op alle activiteiten, acties en ontwikkelingen op het gebied van de diverse strategische veiligheidsthema’s. Vanwege diverse omstandigheden (waaronder corona) is een aantal activiteiten niet in 2020 gestart en moeten naar 2021 doorgeschoven worden.

Programmaraad Cybercrime Oost-Brabant

1

2020

24

-

24

In 2020 is subsidie ontvangen maar nog niet besteed. Dit geschiedt in 2021.

Aanpaak recreatieparken

1

2019

175

86

89

In 2020 is er gewerkt aan het opstellen en vaststellen van de gebiedsvisie voor de Molenheide. Het besluitvormingsproces en corona hebben de uitvoering in 2020 vertraagd.

Mobiliteitsvisie Meierijstad

2

MvM

100

40

60

Zoals eerder aangekondigd loopt het opstellen van de duurzame mobiliteitsvisie door tot en met 2021.

Opstellen kwaliteits- en beheersplan VRI's

2

MvM

73

52

22

Dit betreft een meerjarig budget voor het opstellen van integrale gebiedsbeheerplannen. De geplande activiteiten in 2020 zijn als gevolg van de corona vertraagd.

Opstellen kwaliteits- en beheersplan wegen

2

2017-2019

304

154

151

Dit betreft een meerjarig budget voor het opstellen van integrale gebiedsbeheerplannen. De geplande activiteiten in 2020 zijn als gevolg van de corona vertraagd.

Verkenning vrachtwagenparkeerplaats

2

2020

60

-

60

In 2020 is in samenspraak met diverse stakeholders een verkenning gedaan naar de wens/noodzaak voor een smarthub. Er zijn hiervoor (nog) geen externe kosten gemaakt.

Actieplan acquisitie en beleidsharmonisatie

3

2017-2020

325

78

247

Er zijn samen met het Platform Ondernemend Meierijstad diverse activiteiten ontplooid. Ook zijn er in het kader van citymarketing in Meierijstad vlaggenmasten en vlaggen geplaatst. Overheveling vanwege uitvoering van het Actieplan Accountmanagement.

Food Waste Experience

3

MvM

10

-

10

D

Budget wordt in verkiezingstijd 2021 ingezet voor public relations in en voor Meierijstad over het Circulair Food Center (via St. Samen ten Voedselverspilling) .

Beleidsontwikkeling economische zaken

3

2018-2019

295

148

147

In 2020 heeft de doorontwikkeling centrumvisie en visie herstructurering Veghel centrum plaatsgevonden. Daarnaast is ondersteuning geboden bij het opzetten Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Veghel en deels BIZ Schijndel en Sint-Oedenrode. Ook is er een onderzoek ten behoeve van de bedrijventerreinenvisie/-beleid gestart. Overheveling vanwege beleidsuitvoering en –ontwikkeling Bedrijventerreinvisie.

Ondersteuning startersinitiatieven

3

2019-1

100

69

31

Er zijn in 2020 bijdragen verstrekt aan het project VOLOP Meierijstad en het Startersnetwerk.

Samen met bedrijven ondernemingsvisie opstellen

3

MvM

50

39

11

Concept-visie is in 2020 afgerond.
Overheveling vanwege uitvoering van de visie

Centrum ontwikkeling Veghel

3

MvM

100

-

100

In 2020 zijn geen activiteiten ontplooid waar externe uitgaven aan te koppelen zijn. Overheveling vanwege ontwikkeling Havenkwartier (haalbaarheidsonderzoeken, -verkenningen en eventueel cofinanciering EU-aanvragen)

Inzet projectleider basisschool Petrus en Paulus

4

2019-1

75

56

19

C+D

De uitvoering van de vervangende nieuwbouw van basisschool Petrus en Paulus duurt nog voort. Inzet van de projectleider is noodzakelijk.

Laaggeletterdheid

4

2019

144

129

15

D

In 2020 hebben we middelen ontvangen van het Rijk voor de landelijke pilot ervaringsdeskundigen. De pilot liep tot 1 januari 2021. Door corona is deze verlengd tot 1 juli 2021 en zijn de activiteiten doorgeschoven naar 2021.

Onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs

4

jr2019

157

-

157

C

Met OMO is een doordecentralisatie-overeenkomst gesloten. Mogelijk is dit budget benodigd voor de financiële afwikkeling van voorgaande jaren. In 2021 worden de gesprekken met OMO hieromtrent afgerond.

Nieuwbouw basisschool Nijnsel (sloop- en asbestverwijderingskosten)

4

pb2017

97

0

97

Deel gebouw is gesloopt en asbest is ten aanzien van dat deel verwijderd. Kosten zijn ten laste gebracht van het nieuwbouwkrediet omdat de sloop en asbestverwijdering ook zijn opgenomen in het bouwkundig bestek. Na afronden van sloop en saneringswerkzaamheden zullen de deze kosten ten laste van dit budget worden gebracht.

Actualisering Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijshuisvesting

4

2019-1

100

42

58

C

Het IHP wordt deels in 2020 en deels in 2021 uitgevoerd. Oplevering van het IHP staat gepland voor april/mei 2021. Daarna wordt het ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Verbreding beroepsonderwijs in Meierijstad

4

2019-2020

150

42

108

In 2020 is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar een 3O-initiatief. De Raad is hierover geinformeerd in een RIB van3 november 2020. Dit onderzoek loopt door in 2021. Wij faciliteren dit onderzoek. Verder wordt in 2021 uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit een Verkenning naar HBO/WO in Meierijstad. Ook hierover wordt de Raad geinformeerd via een RIB.

Sloopkosten basisschool Petrus en Paulus

4

2019-1

60

23

37

C

De sloop van de leegstaande vleugel van basisschool Petrus en Paulus is door de aanwezigheid van vleermuizen niet volledig uitgevoerd. Afronding van de sloop schuift door naar voorjaar 2021.

Sportakkoord

5

jr2019

50

-

50

C

Betreft een geoormerkte rijkssubsidie. Geplande activiteiten zijn ten gevolge van Corona niet uitgevoerd in 2020. Het geplande programma alsnog uitvoeren in 2021.

Beheer en onderhoud buitenkunstwerken

5

2019-1

100

74

26

Voor een groot deel is de achterstand van het beheer en onderhoud van de buitenkunstwerken in 2020 weggewerkt

Aankoop gronden Vlagheid P4 en P7

5

2018-13

97

1

96

Er zijn in 2020 geen verdere ontwikkelingen geweest die externe kosten hebben gevergd. Wel is nader overleg geweest met provincie over de te verstrekken subsidie.

Erfgoedvisie

5

2017-2020

101

26

75

Een erfgoedvisie is opgesteld en de cultuurhistorische waardekaarten zijn geactualiseerd. In 2021 komt uitvoeringsprogramma.

Frictiebudgetten subsidies

5

2019-2020

269

203

66

C

Dit budget dient tbv afronding harmonisatie sporttarieven in 2021.

Beheerplan sportparken

5

pb2020

100

46

54

Afronding werkzaamheden tweede kwartaal 2021.

Beleid ontwikkelen voor aangepaste sporten

5

pb2020

10

2

8

D

Dit budget is gekoppeld aan realisatie centrum Uniek sporten. De werkzaamheden worden in 2021 uitgevoerd.

Periodieke vitaliteitsscan verenigingen

5

pb2020

50

-

50

Uitvoering aangehouden door corona.

Landschapstriënnale 2020

5

2019-2020

160

112

48

De landschapstriënnale is door corona verschoven naar 2021.

Made in Meierijstad, website/evenementenkalender

5

pb2020

70

68

2

D

Website voor de evenementenkalender is gereed. Oplevering begin 2021.

Corona-schade amateurverenigingen kunst en cultuur

5

2020

50

-

50

In december 2020 is door de gemeenteraad een extra budget beschikbaar gesteld voor het compenseren van geleden Corona-schade in 2020. Onderdeel hiervan is een budget van € 50.000 voor amateurverenigingen in de sector kunst en cultuur. De opname van de daadwerkelijke corona-schade van de amateurverenigingen en het bepalen van de compensatie hiervan vindt in 2021 plaats.

Gebiedsvisie toeristische as Kienehoef -Vlagheide

5

2019-1

50

-

50

Op dit moment is gebleken dat er nog geen behoefte is aan een herijking van de bestaande gebiedsvisie (Masterplan Vlagheide). Wel worden onderzoeken verricht om te komen tot een natuur- en landschapspark Vlagheide. Daarnaast spelen er ontwikkelingen aan de zijde van het gebied Kienehoef.

Haalbaarheidsonderzoek sportpark en MFA Boskant

5

2018-17

50

2

48

Onderzoek aangehouden in afwachting van gebouwscan Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs. Uitvoering in 2021.

Inventarisatieonderzoek facilitaire evenementenlocatie

5

pb2020

25

13

12

D

Onderzoek is gestart en wordt begin 2021 opgeleverd.

Revolverend investeringsfond duurzaamheid (sport)

5

2019

100

-

100

C

Aanvragen door verenigingen zijn aangekondigd voor 2021.

Implementatiekosten Sportbedrijf

5

2019-1

60

5

55

C

Sportbedrijf is gekoppeld aan de nieuwbouw van de zwembaden, de bouw van de zwembaden is pas in 2020 gestart. Uitvoering onderzoek gestart februari 2021. Implementatie na besluitvorming in 2021.

Toeristisch recreatie ontwikkeling Vlagheide en Duits lijntje

5

2019-2020

150

141

9

Eind 2020 is besloten tot het verrichten van een haalbaarheidsstudie.

Uitvraag Vlagheide

5

pb2020

25

-

25

Eind 2020 is besloten tot het verrichten van een haalbaarheidsstudie.

Uitvoering projecten wildbeheer eenheid

5

MvM

23

8

16

D

Dit onderzoek moet uitgevoerd worden door gespecialiseerd bureaus. Deze bureaus hadden in 2020 onvoldoende capaciteit, waardoor de werkzaamheden doorschuiven.

Uitvoeringsbudget Sportnota 2018

5

MvM

77

11

66

C+D

In 2020 is afgesproken dat we ieder jaar een deel opmaken van dit budget. Stagnatie uitvoering door corona. In de komende jaren zal dit budget in overleg met de sportraad verder worden besteed.

Verplaatsen spoorhefbrug

5

2020

15

-

15

D

De werkzaamheden van het verplaatsen van de spoorhefbrug van het voormalige Duits-Lijntje zijn doorgeschoven naar 2021.

Vervaardigen bomenkaart

5

2019-1

64

56

8

D

Het vervaardigen van de groene kaart is in uitvoering.

Viering en Herdenking van 75 jaar bevrijding

5

2019

200

130

70

Voor de activiteiten die doorgang hebben kunnen vinden zijn diverse bijdragen verstrekt. Mogelijk worden in 2021 nog activiteiten georganiseerd.

Vlagheide: toeristische trekker duurzaam buiten

5

2019-2020

175

-

175

In 2020 geen activiteiten ontplooid waar externe uitgaven aan te koppelen zijn

Vluchtelingenwerk

6

2020

161

-

161

Het Rijk heeft in 2020 bij de meicirculaire extra middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie Wet inburgering 2021. De inwerkingtreding van de Wet Inburgering, die gepland staat op 1 juli 2021, wordt opgeschoven naar 1 januari 2022. Er is nog onduidelijkheid over de financiële compensatie van de verschuiving van de wet. Om de lopende projecten en voorbereiding implementatie wet Inburgering 2022 door te laten lopen, worden de middelen naar 2021 overgeheveld.

Voorkomen en vermijden grensoverschreiden gedrag

6

2019-1

50

3

47

C

Uitvoering aangehouden door corona. Mari overleg met Coby, advies schrappen als eenmalig budget

Uitvoeringskosten RIOZ

6

2020

78

-

78

Het budget voor uitvoeringskosten RIOZ is in 2020 niet volledig benut. Er zijn nauwelijks fysieke overlegtafels en teambijeenkomsten geweest en er is minder uitgegeven aan training en opleiding. Daarnaast is een vacature voor accountmanager jeugdhulp niet ingevuld. Deze werkzaamheden worden alsnog in 2021 uitgevoerd. Daarnaast speelt in 2021 de aanbesteding nieuwe inkoop 2022. Deze vraagt extra capaciteit.

Uitvoeringskosten TOZO

6

2020

1.200

40

1.160

Het Rijk heeft een impuls gegeven aan ZZP-ers en zelfstandigen die door corona groot omzet verlies hebben geleden en daardoor in financiële problemen dreigden te komen. De regelingen die het Rijk hiervoor heeft aangeboden hebben de naam TOZO1, TOZO2 en TOZO3 gekregen. Voor de uitvoering van deze regeling hebben we gelden ontvangen van het Rijk. Deze regelingen lopen nog door in 2021, gelden zijn in 2021 nog nodig.

Transformatiegelden jeugdzorg

6

2020

749

-

749

C

De transformatiegelden voor Jeugdhulp zijn in 2017 aan de Centrumgemeente ’s-Hertogenbosch vooruitbetaald. Het transformatieproces is in eind 2020 in een afrondende fase terechtgekomen. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) heeft besloten om het restant in 2021 in te zetten voor het continueren van succesvolle interventies en de inbedding in de reguliere inkoop.

Inclusieve samenleving

6

2019-2020

332

112

220

C

Gemeente Meierijstad hecht belang aan participatie en dat iedereen mee kan doen (inclusie). Dit blijkt uit het Mijlpalen document, strategische visie sociaal domein, koploperschap inclusie en collegebesluit in oktober 2019 over de lokale inclusie agenda en programmalijn inclusie. Met de overheveling naar 2021 blijft dit budget behouden voor het thema inclusie.

Integratie statushouders

6

2019-2020

150

87

63

C

De inwerkingtreding van de Wet Inburgering, die gepland staat op 1 juli 2021, wordt opgeschoven. Het streven is om de invoering van de wet met een half jaar door te schuiven, naar 1 januari 2022. De belangrijke overweging bij de verplaatsing van de invoeringsdatum is dat de complexiteit van de stelselherziening zorgvuldig moet gebeuren zodat alle ketenpartners voorbereid aan hun (nieuwe) taak kunnen beginnen. De lokale voorbereidingen op de nieuwe wet Inburgering lopen door in 2021. Er is nog onduidelijkheid over de financiële compensatie van de verschuiving van de wet en de hiermee gemoeide financiële consequenties. Om de lopende projecten en voorbereiding voor de implementatie wet Inburgering 2022 succesvol door te laten lopen in 2021 is overheveling van de middelen noodzakelijk.

Participatiewet

6

2020

496

-

496

Mobiliteitscentrum is opgericht naar aanleiding van corona. Besluitvorming voor vorming Mobiliteitscentrum heeft in 2020 plaats gevonden. Restant middelen participatiebudget werk worden in 2021 ingezet voor de realisatie van een mobiliteitscentrum.
(dit is geen eenmalig budget, maar overheveling van exploitatiebudget, saldo van Toegang)

Ontwikkeling Participatiebedrijf

6

2019

221

-

221

Ontwikkeling Participatiebedrijf betreft de samenwerking tussen gemeente, WSD en IBN. Gezamenlijk vormen zij het mobiliteitscentrum PIM Werkt en ontwikkelen zij mee aan de andere PIM labels (PIM Actief, PIM Vitaal, Etc). In de tweede helft van 2021 wordt een Beeldvormende avond gepland om de gemeenteraad mee te nemen in de ontwikkelingen.

Samenwerking welzijnsogranisaties

6

2019-1

75

37

38

C

Het budget is beschikbaar gesteld om invulling te geven aan de veranderopgave t.b.v. de samenwerking met de maatschappelijke partners. Dit heeft er toe geleid dat met ingang van 2020 een veranderde subsidiesystematiek wordt gehanteerd en met ingang van 2021 er één subsidierelatie is met de coöperatie waarin de maatschappelijke partners participeren. Met de totstandkoming van de coöperatie volgen nog een aantal punten die doorontwikkeld zullen worden en moeten worden bezien in relatie tot deze nieuwe samenwerkingsvorm.

Doorontwikkeling toegang

6

2019-1

75

88

-13

In de strategische visie sociaal domein zijn vier ontwikkelopgaves opgenomen. Eén van de ontwikkelopgaves is de doorontwikkeling van de toegang. Met deze middelen wordt de projectleider gefinancierd. Voor dit budget staat een restant aan inkomsten, die overgeboekt gaan worden naar 2021.

Duurzame mobiliteit en verkeer en vervoer

7

2019-1

75

-

75

Door corona is budget niet in 2020 benut. In 2021 zullen de projecten uit het uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd.

Energieloket

7

2020

67

-

67

Er is gestart met de activiteit 'energiecoach' waarbij inwoners van Meierijstad advies krijgen over de verduurzaming van hun woning en mogelijke energiebesparingen.

Stimulering duurzaam bedrijfsleven en bedrijventerreinen

7

2019-1

50

-

50

Door corona is budget niet in 2020 benut. In 2021 zullen de projecten uit het uitvoeringsprogramma worden uitgerold.

Transitievisie warmte

7

2020

202

46

156

In 2020 is gestart met het opstellen van de Transitievisie Warmte (TVW). Dit is een beleidsvisie die richting geeft bij de warmtetransitie richting een aardgasvrij gebouwde omgeving in Meierijstad. Het opstellen van deze visie gebeurt in 3 fases. Inmiddels is fase 1 afgerond en loopt fase 2.

Regeling reductie energievebruik

7

2020

218

206

13

Door corona is de uitvoering van de Reductie Regeling Energie (RRE) verlengd tot 1 april 2021. Daarom zijn op dit moment nog niet alle activiteiten uitgevoerd.

Energieneutrale en aardgasloze nieuwbouw

7

2019-1

50

-

50

Door corona is budget niet benut. In 2021 zullen de projecten uit het uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd.

Verduurzaming bestaande woningvoorraad

7

2019-1

90

5

85

Door corona is budget niet in 2020 benut. In 2021 zullen projecten uit het uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

7

2020

300

74

226

Door corona is budget niet in 2020 benut. In 2021 zullen projecten uit het uitvoeringsprogramma worden uitgevoerd.

Gebiedsgericht grondwaterbeheer in Veghel-West

7

2018

300

-

300

In 2020 hebben geen activiteiten plaatsgevonden.

Wijkaanpak energie

7

2020

10

-

10

D

Na het afronden van de Transitievisie Warmte moeten Wijkuitvoeringsplannen (WUP) worden opgesteld. Vanuit de Rijksoverheid zijn gelden overgeheveld om de voorbereidingskosten te dekken op deze WUP. Omdat Meierijstad nog bezig is met het opstellen van TVW, zijn we hier in 2020 nog niet mee begonnen.

Herontwikkeling klooster Veghel

8

2020

100

33

67

In 2020 een masterplan uitgewerkt en vastgesteld. De werkzaamheden lopen door in 2021.

Herontwikkeling woonwagenlocatie Nederboekt

8

2020

186

101

85

Betreft kosten van de tijdelijke woonwagenlokatie die door AREA bij gemeente in rekening worden gebracht.

Instrumenten verbeteren
woningbouwregie

8

raad 25 juni 2020

300

-

300

Dit budget heeft betrekking op het Plan van Aanpak (PvA) van de woningbouwversnelling; feitelijk dus de start van het hele programma dat er nu achteraan gaat komen. In dat PvA wordt aangekondigd dat we met verschillende instrumenten gaan komen om die versnelling te kunnen faciliteren en een van die instrumenten was een compensatieregeling voor sociale woningbouw.
We bereiden het vervolg op het PvA en koersdocument voor dat in 2021 gaan besluiten.

Landschap-, water- en natuurontwikkelingsvisie

8

jr2017

100

92

8

Dit budget is gebruikt voor de opstelling van de natuur- en landschapsvisie en de regeling kwaliteitsverbetering van het landschap. In 2021 moeten nog enkele facturen worden betaald.

Ondersteuningsnetwerk veehouders

8

2019

330

222

108

Afgelopen jaar is ondersteuning ingeschakeld om veehouders met plannen te begeleiden.

Ontwikkeling Havenkwartier

8

2020

150

-

150

Er is een concept propositie opgesteld en ambtelijk besproken met de provincie.

Veranderopgave omgevingswet WA GOEP

8

2020

450

168

283

Met het uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 is de implementatie hiervan naar achteren geschoven. Het grootste deel vindt plaats in 2021.

Veranderopgave omgevingswet WA ICT

8

2020

151

56

95

Met het uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 is de implementatie hiervan naar achteren geschoven. Het grootste deel vindt plaats in 2021.

Veranderopgave omgevingswet WA VTH Handhaving

8

2020

83

-

83

Met het uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 is de implementatie hiervan naar achteren geschoven. Het grootste deel vindt plaats in 2021.

Veranderopgave omgevingswet WA VTH Vergunningen

8

2020

203

66

137

Met het uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2022 is de implementatie hiervan naar achteren geschoven. Het grootste deel vindt plaats in 2021.

Eindtotaal

13.917

4.377

9.540

Over te hevelen budgetten zonder activering (bedragen x € 1.000)

Progr.

Besluit

Totaal budget

Totaal uitgaven

Restant budget

Verantwoording 2020

Actualiseren Meerjaren Onderhoudsplan

0

2017

150

138

12

Het onderhouds- en veiligheidsbeleid is nagenoeg afgerond. Vaststelling volgt in 2021. De noodzaak voor dit beleid vloeit voort uit de vastgoednota.

Eenmalige uittredingskosten Belastingsamenwerking Oost-Brabant

0

2016

320

289

31

Het restkrediet zal worden aangewend voor de 2e fase van MijnOverheid en om de werkprocessen in het fiscale domein verder door te ontwikkelen en te optimaliseren.

ICT Meierijstad: Telefonie

0

2016

209

226

-17

Om onze ambities te behalen is het nodig gebleken de telefooncentrale aan te passen of te veranderen. Het restant van deze middelen wordt hiervoor ingezet. Voor dit budget staat een restant aan inkomsten, die overgeboekt gaan worden naar 2021.

Opname en invoering ten behoeve van Meerjaren Onderhoudsplan

0

2017

35

4

31

Er is een nieuw programma aangeschaft voor het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen. Verder wordt gewerkt aan een routeplanner die richting geeft aan het, voor zo ver mogelijk, CO2- neutraal maken van het gemeentelijk vastgoed.

Sint-Oedenrode - Kasteellaan

0

2019

157

222

-65

In 2020 heeft de sloop van de opstallen plaatsgevonden. In 2021 wordt dit ingebracht in de te openen grondexploitatie.

Verkenning gemeentelijk Vastgoed

0

2017

50

37

13

De verhuurmodule Ultimo is in december 2020 verlaat opgeleverd. Daarom heeft er nog geen toetsing van de vastgoedportefeuille op de diverse prestatievelden plaatsgevonden. De verhuurmodule wordt in 2021 verder gevuld. Aansluitend wordt er dan gestart met de screening van de portefeuille.

WOZ-waardering op basis van Gebruiksoppervlakte

0

2018

219

138

81

Doel: vanaf 1 januari 2022 is het verplicht dat de WOZ-taxaties van woningen zijn gebaseerd op de gebruiksoppervlakte.
Het project is in 2 fases verdeeld. In fase 1 zijn de gebruiksoppervlaktes van alle niet grondgebonden objecten (flats, appartementen, bovenwoningen,etc). in beeld gebracht. Dat inventarisatietraject is begin 2020 afgerond, waarna het waarderingsmodel voor deze objecten is omgebouwd naar een waardering op gebruiksoppervlakte. Ook dat traject is afgerond en voor het tijdvak 2021 zijn de WOZ-waarden van deze objecten al getaxeerd op basis van gebruiksoppervlakte.
In fase 2 (overige woningen) loopt de inventarisatie van de gebruiksoppervlakte van de overige woningen op zijn eind. In de loop van dit jaar wordt ook het waarderingsmodel van deze woningen omgebouwd, waarna in 2022 alle woningen beschikt worden op basis van een taxatie gebaseerd op gebruiksoppervlakte, conform de eis van de Waarderingskamer.

Invoering Omgevingswet

8

2016

31

13

18

Het voorontwerp van de Omgevingsvisie is gereed en wordt inclusie-proof gemaakt.

Eindtotaal

1.171

1.066

105

Af te sluiten eenmalig budgetten
(bedragen x € 1.000)

Progr.

Besluit

Totaal budget

Totaal uitgaven

Restant budget

Conceptualisering resultaten beleid college

0

MvM

54

31

23

Herinrichting markt Sint-Oederode

2

2020

25

26

-1

Professionalisering centrummanagement

3

2020

134

134

0

Innovatieprojecten onderwijs

4

2019-2020

200

89

111

Sloopkosten de Neul

5

2020

115

169

-54

Sportakkoord 2020

5

(leeg)

0

49

-49

Tijdelijke huisvesting tijdens bouw podiumaccomodatie

5

2018

76

63

13

Verhuizing tijdelijke bibliotheek Schijndel

5

pb2020

50

72

-22

Werkbudget preventie en innovatie sociaal domein

6

2019

870

200

670

Proeftuin Veghel

6

2019-2020

800

69

731

Onderzoek wijkgebouw Boschweg Schijndel

6

2018-16

81

45

36

Opwekking duurzame energie inpassen Meierijstad

7

2019-1

25

0

25

Collectief energieverbeteringen organiseren

7

jr2017

6

22

-16

Duurzame bedrijfsvoering eigen organisatie

7

2019-1

75

13

62

Meierijstad een gezonde gemeente

7

2019-1

10

8

2

Uitvoering klimaatbeleid

7

2017

121

98

22

Duurzame Grond- Weg en Waterbouw

7

2019-1

25

0

25

Energieonderzoek voor sportaccommodaties

7

2019-1

10

11

-1

Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling kloostercomplex Franciscanessen

8

2018

81

81

0

Opstellen programma Vitaal buitengebied

8

MvM

49

44

5

Eindtotaal

2.806

1.222

1.584

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42