Programmalijnen

Veranderopgave omgevingswet

Ambitie

De Omgevingswet treedt  in werking in 2022. De Omgevingswet draagt bij het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Tegelijkertijd draagt de Omgevingswet bij aan het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving om maatschappelijke functies te vervullen.

Activiteiten

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 2022. Uw raad is daarvan op de hoogte gesteld in een raadsinformatiebrief in het voorjaar 2020.

We volgen nog altijd de drie sporen die door de raad zijn uitgezet in het Koersdocument Omgevingswet. Het gaat daarbij om Anders werken, Kerninstrumenten en de digitale informatievoorziening.
Bij de andere manier van werken hebben we processen vereenvoudigt en beschreven en is ervaring op gedaan met de intake tafel aan de hand van daadwerkelijke casuïstiek. Daarnaast hebben groepen medewerkers in het najaar diverse trainingen gevolgd.
We hebben een tweetal overgangsverordeningen  over de fysieke leefomgeving aan de raad voorgelegd. Verder hebben we een voorontwerp omgevingsvisie opgesteld op basis van eerder geformuleerd sectoraal beleid en de uitkomsten van binnen en buitenlabs. We hebben vervolgens gevraagd aan groepen belanghebbenden om hun opvatting over het voorontwerp omgevingsvisie te geven.
We zijn verder gegaan met de voorbereiding van de digitale informatievoorziening die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nodig is. We volgen daarbij de landelijke ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42