Programmalijnen

Leefbaarheid

Ambitie

Wij willen een gemeente zijn waar het plezierig wonen, leven en werken is. Een gemeente die uitgaat van de kracht van de samenleving en oog heeft voor de menselijke maat (vangnet). We bezien leefbaarheid dan ook vanuit de volgende dimensies: sociale leefbaarheid, fysieke leefbaarheid, economische leefbaarheid en veiligheid.

In Meierijstad willen we wijken, dorpen en buurten waarin inwoners samen invulling geven aan fijn wonen. Zo komen we tot vitale kernen in Meierijstad waar inwoners kunnen wonen, werken en (samen)leven in een prettige en veilige omgeving. Samen versterken we deze beweging: door te verbinden, te ontmoeten, duurzame voorzieningen tot stand te brengen en samen op te trekken.

Activiteiten

In april 2020 is de eerste meting van de leefbaarheidsmonitor online gepubliceerd, voor eenieder openbaar. Gesprekken over de uitkomsten van de monitor met onder meer de wijk- en dorpsraden hebben in de tweede helft van 2020 plaatsgevonden. Naar aanleiding van de leefbaarheidsmonitor, en in het kader van de prestatieafspraken tussen gemeente, corporaties en huurdersverenigingen, is in 2020 een gezamenlijk plan van aanpak uitgewerkt voor een verdiepingsslag op leefbaarheid in twee wijken: Veghel-Zuid en Boschweg Noordoost (Schijndel) . Gemeente Meierijstad neemt daarnaast deel in het regiodeal programma 'leefbare dorpen' dat in het najaar van 2020 is gestart (met Land van Cuijk als kartrekker). In het eerste kwartaal van 2021 krijgt de raad een stand van zaken op leefbaarheid toegestuurd.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42