Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Het beheer en onderhoud van onze wegen, bruggen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting en gemeentelijke gebouwen kost veel geld. Deze paragraaf geeft een integraal inzicht in de kaders, ontwikkelingen, onderhoud en kosten over de programma’s heen.

Gebouwen
In 2019 is een start gemaakt met de uitvoering van het in 2018 vastgestelde Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (DMJOP). In 2020 is hier verder uitvoering aan gegeven.

In onderstaande tabel is het beleid ten aanzien van onderhoud kapitaalgoederen opgenomen:

Kapitaalgoed
Meierijstad

Naam beheerplan

Vastgesteld in raad d.d.

Looptijd  t/m

Riolering

Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2017 -2022

21-9-2017

2022

Verhardingen

Beheerstrategie verhardingen

27-2-2019

2023

Civieltechnische kunstwerken

Beheerstrategie Civiele kunstwerken

27-2-2019

2023

Openbare Verlichting

Beleidsplan Openbare verlichting

10-10-2019

2030

Beheer openbare ruimte

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

20-12-2018

2022

Gebouwen

Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (DMOP)

20-12-2018

2022

Nota integraal beleid maatschappelijk vastgoed

20-12-2018

2022

Kerncijfers:

Kengetallen

Aantal

Eenheid

Civieltechnische kunstwerken:

Bruggen

173

st

Tunnels

5

st

Keermuren/damwanden

4

st

Geluidsvoorzieningen

22

st

Verhardingen:

Asfaltverharding

239

ha

Elementenverharding

303

ha

Betonverharding

8

ha

Onverharde wegen

33

ha

Overig

4

ha

Totaal

587

ha

Openbare Verlichting:

Lichtmasten

21.313

st

Armaturen

21.944

st

Lampen

22.232

st

Areaal groen:

Bomen

114.399

st

Speelplekken

243

st

Speeltoestellen

1.143

st

Riolen:

604

km

Gemalen

98

st

Persleidingen

250

km

Putten

13.763

st

Pompunits

1.348

st

IBA’s

91

st

Lig- en losplaatsen:

Ligplaatsen passantenhaven genummerd

24

st

Ligplaatsen passantenhaven ongenummerd

12

st

Ligplaatsen beroepsvaart

30

st

Losplaatsen beroepsvaart

10

st

Ambtelijke huisvesting:

4

st

Maatschappelijk vastgoed *

52

st

Strategisch vastgoed

4

st

Monumentale objecten

11

st

Overig vastgoed

35

st

* Het aantal gebouwen is minder dan het aantal verhuureenheden. Eén gebouw kan uit meerdere verhuureenheden bestaan, zoals MFA's, EBC's en wijkgebouwen/dorpshuizen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42