Paragrafen

Lokale heffingen

De gemeente ontvangt van inwoners inkomsten uit lokale heffingen. We maken onderscheid tussen belastingen en rechten. Bij belastingen levert de gemeente geen directe tegenprestatie (bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (OZB). Bij rechten is dat wel het geval en betalen inwoners een vergoeding voor de gemaakte kosten. Dit zijn bijvoorbeeld leges en rioolheffing.
De tarieven van alle lokale heffingen 2020 zijn gebaseerd op de uitgangspunten voor de begroting 2020. Voor de tariefstijging van de belastingen zijn wij uitgegaan van de CBS-index (zoals vastgelegd in het Coalitieakkoord en het document Mijlpalen voor Meierijstad). Voor de begroting 2020 was dat 2%. Verder gaan we voor alle rechten bij voortduring ervan uit dat deze kostendekkend zijn (maximaal 100%).

Inwoners die niet in staat zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing te betalen kunnen in aanmerking komen voor kwijtschelding. Dit geldt bij een inkomen van 100% of minder van de bijstandsnorm.
 

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42