Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

We geven u in deze paragraaf inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is risico’s met financiële gevolgen op te vangen zonder direct het beleid te moeten aanpassen.
In 2018 hebben wij de beleidsnota weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld. De gemeente Meierijstad wil risico’s niet elimineren, maar wil ze aanvaardbaar en beheersbaar houden. Gezond verstand laten we de boventoon voeren bij risicobeheersing, zodat we doen wat we moeten doen. Twee maal per jaar beoordelen we ons risicoprofiel opnieuw. Activiteiten waarbij de risico’s afgedekt zijn vanuit bestemmingsreserves en voorzieningen worden niet meegenomen in het risicoprofiel.

Bij de financiële vertaling van de risico’s hebben we er steeds rekening mee gehouden dat er voor het sociaal domein en de grondexploitaties (Grondexploitatie) bestemmingsreserves ter afdekking van risico’s zijn gecreëerd. Voor 2020 is dit volgens het nieuwe gemeentelijk toezichtkader niet meer mogelijk, omdat  bestemmingsreserves geen onderdeel kunnen zijn van de zgn. beschikbare weerstandscapaciteit.

We hebben daarom het risicobedrag (dat afgedekt dient te worden door de beschikbare weerstandscapaciteit) vanaf 2020 verhoogd met risico’s in het sociaal domein en hebben het volledige risicobedrag van de grondexploitaties meegenomen. Aangezien hierdoor onze weerstandsratio lager uit zou komen hebben we de bestemmingsreserve risico’s grondexploitatie omgevormd tot een algemene reserve risico's grondexploitatie. Deze maakt onderdeel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42