Programmalijnen

Gezondheid

Ambitie

De programmalijn gezondheid heeft als ambitie dat de inwoners van Meierijstad in een gezonde leefomgeving kunnen leven. We willen de achterstanden in gezondheid verkleinen. We willen meer gewicht toekennen aan het belang van gezondheid. Daarbij willen we vooral ook de samenwerking met andere terreinen (sociaal domein, ruimte e.d.) opzoeken. Deze samenwerking is noodzakelijk om tot echte verbeteringen te komen.

Activiteiten

In 2020 hebben we gewerkt aan het uitbreiden van ons netwerk en gericht ingezet op een aantal projecten. Eén van de projecten waarin we hebben geïnvesteerd is de ketenaanpak overgewicht jongeren. Sinds 2020  is een projectleider (GGD) hierop aan de slag. Tevens zijn via de GGD drie centrale zorgverleners aan de slag: een jeugdverpleegkundige die de zorg coördineert van de professionals die betrokken zijn bij de begeleiding van het gezin naar een gezond gewicht van het kind. Belangrijk doel van dit project is de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein optimaliseren, om overgewicht bij het kind sneller en gerichter aan te pakken. In 2021 is het plan van aanpak gereed. Wat bijdraagt aan het bereiken van dit doel is dat we het structurele overleg met de huisartsen in 2020 weer hebben aangehaald waardoor we nu korte lijnen hebben met alle drie de huisartsengroepen in Meierijstad. Alle betrokkenen zien het belang in van een betere samenwerking tussen het medisch en sociaal domein.   
Daarnaast is in 2020 de coalitie Kansrijke Start opgericht. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor zijn of haar ontwikkeling. De ambities die zijn geformuleerd in de coalitie: versterken netwerksamenwerking, meer inzicht krijgen in het bestaande netwerk, samen komen tot een aanpak in Meierijstad.
Ook zijn we gestart met het netwerk positieve gezondheid. De deelnemers van het netwerk hebben net een basistraining positieve gezondheid gevolgd. Belangrijk uitgangspunt is dat in het netwerk ambassadeurs van verschillende organisaties zitten, die het gedachtegoed positieve gezondheid als een olievlek in hun eigen organisatie gaan uitrollen.
Bovenstaande projecten zijn ook opgenomen in het uitvoeringsplan gezondheid dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42