Bijlagen

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

Bedragen x € 1.000

Begroting

Rekening

Taakveld

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Lasten

Baten

0.

Bestuur en Ondersteuning

42.754

149.793

47.637

152.379

0.1

Bestuur

4.443

3

3.593

68

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

2.372

0

9.432

0

0.2

Burgerzaken

1.652

858

1.577

869

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

1.615

489

2.167

1.436

0.4

Overhead

22.908

744

22.014

1.248

0.5

Treasury

374

454

488

422

0.61

OZB woningen

970

10.735

876

10.894

0.62

OZB-niet woningen

498

8.028

497

8.542

0.64

Belastingen Overig

315

261

309

408

0.7

Algemene uitkering

6

124.289

0

125.641

0.8

Overige baten en lasten

1.135

199

392

452

0.9

Vennootschapsbelasting

0

0

-6

0

0.90

Mutatie reserve programma 0

6.465

3.733

6.298

2.400

1.

Veiligheid

6.437

518

6.268

606

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.633

49

4.798

245

1.2

Openbare Orde en Veiligheid

1.611

312

1.277

368

1.90

Mutatie reserve programma 1

193

157

193

-7

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

9.631

1.285

12.199

1.141

2.1

Verkeer en vervoer

9.124

718

11.758

766

2.2

Parkeren

181

47

107

51

2.3

Recreatieve Havens

16

6

13

4

2.4

Economische Haven en waterwegen

123

193

114

216

2.5

Openbaar Vervoer

41

0

61

0

2.90

Mutatie reserve programma 2

146

321

146

104

3.

Economie

16.190

15.194

6.748

6.661

3.1

Economische ontwikkeling

899

18

580

74

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

14.159

13.872

5.114

5.805

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

763

237

732

292

3.4

Economische promotie

369

218

322

186

3.90

Mutatie reserve programma 3

0

849

0

303

4.

Onderwijs

10.966

5.881

9.982

5.116

4.1

Openbaar basisonderwijs

37

0

17

0

4.2

Onderwijs huisvesting

6.686

394

6.534

502

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

4.243

1.618

3.432

1.399

4.90

Mutatie reserve programma 4

0

3.869

0

3.214

5.

Sport, cultuur en recreatie

28.567

9.931

26.598

7.522

5.1

Sportbeleid en activering

2.283

99

1.683

50

5.2

Sport accommodaties

8.477

4.293

7.738

3.328

5.3

Cultuurpresentatie, productie en participatie

5.863

434

5.665

392

5.4

Musea

244

10

273

4

5.5

Cultureel erfgoed

689

39

588

41

5.6

Media

2.177

171

2.206

172

5.7

Openbaar groen en recreatie

8.835

232

8.444

135

5.90

Mutatie reserve programma 5

0

4.653

0

3.399

6.

Sociaal domein

96.435

31.204

92.538

28.389

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

13.298

3.106

9.540

1.833

6.2

Wijkteams

3.847

0

3.750

0

6.3

Inkomensregelingen

23.719

20.924

22.039

19.543

6.4

Begeleide participatie

15.616

97

15.505

71

6.5

Arbeidsparticipatie

2.616

49

2.553

388

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.846

0

2.734

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

14.419

285

15.191

410

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

16.813

150

17.726

2.031

6.81

Geescaleerde zorg 18+

823

0

917

0

6.82

Geescaleerde zorg 18-

2.439

0

2.473

273

6.90

Mutatie reserve programma 6

0

6.593

110

3.839

7.

Volksgezondheid en milieu

24.529

21.462

22.189

19.956

7.1

Volksgezondheid

2.949

108

2.897

102

7.2

Riolering

7.461

9.956

6.374

8.962

7.3

Afval

7.400

9.473

7.937

10.057

7.4

Milieubeheer

6.676

515

4.940

332

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

44

126

41

116

7.90

Mutatie reserve programma 7

0

1.284

0

388

8.

VHROSV

19.080

19.322

17.829

20.217

8.1

Ruimtelijke Ordening

2.957

1.047

2.734

1.262

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

13.328

13.328

13.333

14.653

8.3

Wonen en Bouwen

2.795

2.997

1.757

3.595

8.90

Mutatie reserve programma 8

0

1.950

4

708

TOTAAL

254.590

254.590

241.988

241.988

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42