Programma's

4 Onderwijs

Ontwikkeling van de eigen talenten voor iedereen door het aanbieden van passend onderwijs en door stimulering van een goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse voorzieningen, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Arbeidsmarkt en onderwijs sluiten goed op elkaar aan. Er is een intensieve samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs.

Beleidsindicatoren

In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer. Als referentiemeting (Ref.) gebruiken wij de gemiddelde waarde van gemeenten in de grootteklasse van 50.000 tot 100.000 inwoners.

Indicator

Bron

Jaar

Meierij- stad

Ref.

Jaar 

Meierij- stad

Ref.

Absoluut verzuim

DUO/Ingrado

2019

1

1,9

2018

1,9

1,9

Relatief verzuim

DUO/Ingrado

2019

12

26

2018

12

23

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (12-23 jaar, uitgedrukt in deelnemers VO en MBO)

DUO/Ingrado

2019

1,4%

2,0%

2018

1,3%

1,9%

 
Toelichting:
Jaar 2018 is schooljaar 2017/2018.
Absoluut verzuim is het aantal niet ingeschreven leerlingen per 1.000 leerplichtigen.
Relatief verzuim is het aantal ingeschreven leerlingen dat ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen.

Lasten

bedragen x € 1.000
Begroot € 10.966
Gerealiseerd € 9.982
Afwijking € 984
Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42