Bijlagen

Lijst met afkortingen

AB

Algemeen bestuur

Act.

Activiteit

AFC

Agrifood Capital

a.g.v.

Als gevolg van

AOB

Algemene Onderwijsbond

ASD

Adviesraad Sociaal Domein

AVE

Aanpak Voorkoming Escalatie

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

B&W

Burgemeester en Wethouders

BAG

Basisregistratie Adressen en Gebouwen

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BBZ

Bijstand voor zelfstandigen

BCF

BTW compensatiefonds

BDB

Bureau Documentatie Bouwwezen

berap

Bestuursrapportage

BGT

Basisregistratie grootschalige topografie (BGT)

BHIC

Brabants Historisch Informatiecentrum

BIE

Bouwgrond In Exploitatie

BIG

Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten

BIN

Buurt Informatie Netwerk

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BIZ

Bedrijfsinvesteringszone

BJG

Basisteam Jeugd en Gezin

BMH

Bachelor Medische Hulpverlening

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOA

Buitengewoon Opsporing Ambtenaar

BR

Bestemmingsreserve

BRG

Bestuurlijke regiegroep

BRO

Besluit Ruimtelijke Ordening

BRP

Basisregistratie Personen

BSOB

Belasting Samenwerking Oost Brabant

BTW

Belasting toegevoegde waarde

BUIG

Gebundelde uitkering rijk

BV

Besloten Vennootschap

BZK

Binnenlandse zaken

CAK

Centraal administratie kantoor

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CJG

Centra voor Jeugd en Gezin

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

c.q.

Casu quo

CV

Commanditaire Vennootschap

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water en Wegenbouw

de drie O's

Onderwijs, Ondernemers en Overheid

d.d.

daterend van

DIA

Directe Inzet Ambulance

DMOP

Duurzaam Meerjarig Onderhoud Plan

d.m.v.

door middel van

DPIA

Data Protection Impact Assessment

EB

Eenmalig budget

EBC

Educatief Basis Centrum

ECB

Europese Centrale Bank

e.d.

en dergelijke

ESF

Europees sociaal fonds

Etc.

Et cetera

e.v.

en verder

ENSIA

Eenduidige Normatiek Single Information Audit

FIDO

Financiering Decentrale Overheden

FTE

Fulltime-equivalent (eenheid)

FVA

Financiële vaste activa

GGD

Gewestelijke Gezondheidsdienst

GGI

Gemeentelijke gemeenschappelijke infrastructuur

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GI

Gecertificeerde instelling

GOB

Groen Ontwikkelfonds Brabant

GOEP

Gebiedsontwikkeling en planologie

GREX

Grondexploitatie

HBO-V

Hoger Beroepsonderwijs Verpleegkundige

HRM

Human Resource Management

IBA

Individuele Behandeling Afvalwater

IBOR

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte

i.c.m.

in combinatie met

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

IGBP

Integraal gebiedsbeheerplan

IGW

Informatie gestuurd werken

IHP

Integraal Huisvesting Plan

IMVA

Immateriële vaste activa

IPO

Interprovinciaal Overleg

i.r.t.

in relatie tot

i.s.m.

in samenwerking met

i.v.m.

In verband met

IVP

Integraal Veiligheidsplan

jl.

jongstleden

JOR

Jaarplan openbaar gebied

KCC

Klant Contact Centrum

KV

Kadenota Vastgoed

LEA

Lokale educatieve Agenda

LTA

Landelijke Transitie Arrangement

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

m.b.t.

Met betrekking tot

MER

Milieu Effect Rapportage

MFA

Multi Functioneel Accommodatie

MFC

Mulifunctioneel centrum

MJOP

Meer Jaren Onderhoud Programma

MVA

Materiële vaste activa

MvM

Mijlpalen van Meierijstad

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MWN

Midden-West-Noord

NCW

Netto Contante Waarde

NIF

Nieuwe Ideeën Fonds

NOW

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid

NPR

Richtlijn voor Openbare Verlichting

NT1

Nederlands als 1e taal

NV

Naamloze Vennootschap

NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars

o.a.

Onder andere

OCenW

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

OMO

Ons Middelbaar Onderwijs

OPK

Oud Papier Karton

OPR

Operationeel Plan

OZB

Onroerend Zaak Belasting

ODBN

Omgevingsdienst Brabant Noord

P&C

Planning & Control

pb

programmabegroting

PbD

Privacy by Design

perc.

percentage

PIM

Participatie in Meierijstad

PIP

Persoonlijk Internet Portaal

PGB

Persoonsgebonden budget

p.m.

Pro Memorie

POC

Percentage of completion

PMD

Plastic, Metaal en Drankkartons

POM

Platform Ondernemers Meierijstad

PNIK

Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten

Progr.

Programma

PSO

Prestatieladder Sociaal Ondernemen

PvA

Plan van Aanpak

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RBL

Regionaal Bureau Leerplicht

RBO

Regionaal Bestuurlijk Overleg

Ref.

Referentie

RIB

Raadsinformatiebrief

RIOZ

Regionale Inkooporganisatie Zorg

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

RNO

Regio Noordoost-Brabant

RRE

Reductie Regeling Energie

RvIG

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

RvV

Raad van Verbeelding

SEH

Spoedeisende hulp

SFR

Snelfietsroute

SIEM

Security Information & Event Management

SiSa

Single Information Single Audit

SMI

Sociaal-medische indicatie

SOC

Security Operations Center

SPUK

Regeling specifieke uitkering stimulering

Stika

Stimuleringskader

Stila

Stimuleringsregeling Landschap

STM

Stichting Toegankelijk Meierijstad

STV

Samen Tegen Voedselverspilling

SW

Sociale werkvoorziening/Werkplaats

SZW

Sociale zaken en werkgelegenheid

t.b.v.

Ten behoeve van

t.o.v.

Ten opzichte van

TOZO

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

TVS

Tegemoetkoming Verhuurders sportaccommodaties

TVW

Transitievisie Warmte

UvW

Unie van Waterschappen

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VANG

Van Afval Naar Grondstof

VFL

Verordening fysieke leefomgeving

VGRP

Verbreed Gemeentelijk Rioolbeheer Plan

VHROSV

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijke Vernieuwing

VMBO

Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VON

Vrij op naam

VPB

Vennootschapsbelasting

VRBN

Veiligheidsregio Brabant Noord

VRI

Verkeer Regel Installatie

VSG

Vereniging Sport en Gemeenten

VVE

Voor- en Vroegschoolse educatie

VVT

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WAS

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

Wmo

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WNT

Wet Normering Topinkomens

WSD

Werkvoorzieningsschap De Dommel

WOZ

Waardebepaling Onroerende Zaken

Wlz

Wet langdurige zorg

Wsw

Wet sociale werkvoorziening

WUP

Wijkuitvoeringsplannen

WvGGZ

Wet verplichte GGZ

Wvr

Wet veiligheidsregio

ZIN

Zorg in natura

ZLTO

Zuidelijke Land en Tuinbouw Organisatie

ZVH

Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost

ZZP

Zelfstandige zonder personeel

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42