Financiën

Balans

Op de balans zie je aan de linkerkant de bezittingen (activa) van de gemeente en aan de rechterkant hoe de bezittingen zijn gefinancierd (passiva)

Balans per 31 december 2020
(bedragen x € 1.000)

Activa

31-12-2020

31-12-2019

Passiva

31-12-2020

31-12-2019

Vaste activa:

Vaste passiva:

Immateriële vaste activa

417

358

Algemene reserves

72.719

55.718

Materiele vaste activa

207.677

198.651

Bestemmingsreserves

50.332

74.204

Financiële vaste activa

10.761

12.313

Gerealiseerd resultaat

9.432

726

Voorzieningen

65.433

67.752

Vaste schulden > 1 jaar

128.037

150.695

Voorraad - Bouwgronden in exploitatie

118.709

122.324

Netto vlottende schulden < 1 jaar

31.922

29.044

Uitzettingen < dan 1 jaar

35.147

35.824

Overlopende passiva

30.054

6.825

Liquide middelen

290

316

Overlopende activa

14.928

15.179

Totaal borg- of garantstellingen

127.866

136.414

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42