Balans

Toelichting op de balans

Financiële vaste activa (FVA) zijn onderverdeeld in kapitaalverstrekkingen en verstrekte leningen.

Kapitaalverstrekkingen
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Investe- teringen

Afschrijvingen/ aflossingen

Waardever- mindering

Boekwaarde
31-12-2020

Deelnemingen

2.400

0

0

0

2.400

Gemeenschap. regelingen

18

0

0

0

18

Totaal

2.418

0

0

0

2.418

Toelichting:
In 2020 geen mutaties

Leningen
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2019

Investe- ringen

Afschrijvingen/ aflossingen

Waardever- mindering

Boekwaarde
31-12-2020

Totaal leningen u/g

241

0

110

0

131

Totaal overige langlopende leningen

9.459

0

1.246

0

8.212

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

195

0

195

0

0

Totaal

9.894

0

1.551

0

8.343

In 2020 zijn geen nieuwe leningen verstrekt.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42