Balans

Toelichting op de balans

De balanspost voorraden heeft betrekking op de bouwgronden in exploitatie. Op deze plaats zijn de cijfers van de balans opgenomen. Een toelichting op de bouwgronden in exploitatie is te vinden in de paragraaf grondbeleid.

Gronden in exploitatie
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2019

Vermeer- deringen

Vermin- deringen

Winst- uitname

Boekwaarde
31-12-2020

Voorziening verlieslatend complex

Boekwaarde
31-12-2020

Veghel 't Ven

60

15

536

-94

-368

0

-368

Veghels Buiten

47.111

3.439

8.516

0

42.034

0

42.034

Veghel Rembrandtboulevard

4.248

65

0

0

4.313

0

4.313

Veghel 't- Anker

116

23

0

139

0

0

0

Veghel Vijfmaster

-226

144

21

-54

-49

0

-49

Veghel Franciscsusschool

-185

72

0

-7

-106

0

-106

Veghel Stadshobbyplaats

628

14

0

0

641

0

641

Veghel LTS

95

129

0

0

224

0

224

Eerde D'Eerdse Erven

106

12

144

-26

0

0

0

Zijtaart Edith Stein

-77

88

0

11

0

0

0

Zijtaart - Zuid

2.767

81

3

0

2.845

0

2.845

Mariaheide Steenoven II

-288

13

124

-46

-354

0

-354

Mariaheide Mariahof

-78

4

0

-15

-60

0

-60

Erp Bolst

9.233

603

1.815

0

8.021

0

8.021

Boerdonk - Korstenhof

249

11

273

-101

88

0

88

Keldonkse Morgen

-40

5

0

20

-55

0

-55

Vossenberg

0

165

0

0

165

0

165

Sluitappel noord/Dijksteegje

-1.777

767

0

-900

-110

0

-110

Boskant - Elzenpad

424

79

0

503

0

0

0

Boskant Kremselen

1.729

125

1.227

0

627

653

-26

Den Dubbelen

10.100

150

0

260

9.989

0

9.989

Veghel Doornhoek

1.456

47

0

-7

1.510

0

1.510

Veghel De Kempkens

43.336

5.616

972

0

47.980

0

47.980

Erp Molenakker II

1.714

24

6

0

1.733

0

1.733

Duin III-Zuid 1e fase

312

22

0

-81

415

0

415

Duin III-Noord

2.716

94

3.835

-904

-120

0

-120

Complex algemeen

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

123.728

11.808

17.473

-1.300

119.363

653

118.709

De aard en omvang van de complexen bouwgronden in exploitatie wordt nader toegelicht in de paragraaf grondbeleid.

Geraamd resultaat
(bedragen x € 1.000)

Balanswaarde
31-12-2020

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog te realiseren opbrengsten

Geraamd resultaat (nominale waarde)

Geraamd resultaat (contante waarde)

Veghel 't Ven

-368

18

0

355

348

Veghels Buiten

42.034

28.987

74.886

5.325

4.369

Veghel Rembrandtboulevard

4.313

364

8.465

5.314

4.626

Veghel 't- Anker

0

0

0

0

0

Veghel Vijfmaster

-49

31

0

18

18

Veghel Franciscsusschool

-106

96

0

11

11

Veghel Stadshobbyplaats

641

267

923

17

16

Veghel LTS

224

187

425

7

7

Eerde D'Eerdse Erven

0

0

0

0

0

Zijtaart Edith Stein

0

0

0

0

0

Zijtaart - Zuid

2.845

1.293

4.754

720

627

Mariaheide Steenoven II

-354

292

0

63

62

Mariaheide Mariahof

-60

59

0

1

1

Erp Bolst

8.021

5.540

14.048

805

661

Boerdonk - Korstenhof

88

24

212

100

98

Keldonkse Morgen

-55

54

0

1

1

Vossenberg

165

594

1.022

259

244

Sluitappel noord/Dijksteegje

-110

89

0

22

21

Boskant - Elzenpad

0

0

0

0

0

Boskant Kremselen

-26

9

0

-653

-628

Den Dubbelen

9.989

131

12.543

2.643

2.442

Veghel Doornhoek

1.510

33

2.048

526

505

Veghel De Kempkens

47.980

18.489

82.360

17.666

15.687

Erp Molenakker II

1.733

344

2.246

190

179

Duin III-Zuid 1e fase

415

2.089

4.928

2.769

2.411

Duin III-Noord

-120

104

0

17

17

Complex algemeen

0

0

0

0

0

Totaal

118.709

59.096

208.859

36.176

31.721

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42