Toelichting op de balans

Toelichting passiva

Voorzieningen opgenomen op de balans
(bedragen x € 1.000)

Saldo
31-12-2019

Vrij-
gevallen

Toevoe-
gingen

Aanwen-
dingen

Saldo
31-12-2020

Pensioenverplichtingen wethouders

9.952

0

610

255

10.307

Wachtgelden voormalig collegeleden

671

234

0

241

196

Mobiliteitsverbanden

664

0

306

598

371

Duin Zuid 2e fase (S)

186

0

0

0

186

Bovenwijkse voorziening gebiedsoverstijgend

103

0

0

0

103

Bijdrage RO nota gebiedsoverstijgend

21

0

0

0

21

Civiele kunstvoorwerpen

0

0

189

119

70

Groot onderhoud verharding wegen

2.861

0

1.860

3.151

1.570

Achterstallig onderhoud voorziening wegen

1.010

0

3.019

1.382

2.647

Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

8.037

0

1.848

2.551

7.334

Speelvoorzieningen

113

0

67

78

101

Afvalstoffenheffing

854

0

162

1.016

0

Riolering

10.836

0

0

1.834

9.003

Verbetering kwaliteit buitengebied

633

0

0

281

351

Riolering, spaarvoorziening

31.812

0

2.364

1.004

33.172

Totaal

67.752

234

10.424

12.510

65.433

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Pensioenverplichtingen wethouders

Afdekken toekomstige pensioenaanspraken van zittende en gewezen wethouders. Jaarlijks dient bijstelling van de actuele waarde plaats te vinden.

Wachtgelden voormalig collegeleden

Afdekken toekomstige verplichtingen wachtgelden voormalige collegeleden. In 2020 zijn er geen toevoegingen geweest.

Mobiliteitsverbanden

In 2019 is een aantal mobiliteitsdienstverbanden afgesloten. De kosten van deze dienstverbanden lopen gedeeltelijk door in 2020 e.v. omdat de verplichtingen in 2019 zijn aangegaan is er voor gekozen ten laste van het p-budget een voorziening te vormen voor het maximum bedrag aan berekende kosten. Op deze wijze wordt de begroting in de komende jaren niet belast. Wanneer betrokkenen tijdelijk werk vinden of over kunnen naar een andere werkgever, vloeit het restant van het bedrag dat in de voorziening is ondergebracht terug naar het personeelsbudget.

Duin Zuid 2e fase (S)

Voorziening is voor kosten nog uit te voeren civiele werken op Duin Zuid 2e fase na definitief verkavelings-/bouwplan.

Bovenwijkse voorzieningen gebied overstijgend

Door de raad van de voormalige gemeente Schijndel is de Nota Gebied overstijgende kosten vastgesteld. In deze nota zijn de bijdragen voor de Voorziening Bovenwijkse Gebied overstijgend en Voorziening Bijdrage RO Gebied overstijgend vastgesteld. Op basis van deze nota zijn er bij de anterieure overeenkomsten bijdragen vastgesteld en in deze voorziening gestort.

Bijdrage RO nota gebied overstijgend

Door de raad van de voormalige gemeente Schijndel is de Nota Gebied overstijgende kosten vastgesteld. In deze nota zijn de bijdragen voor de Voorziening Bovenwijkse Gebied overstijgend en Voorziening Bijdrage RO Gebied overstijgend vastgesteld. Op basis van deze nota zijn er bij de anterieure overeenkomsten bijdragen vastgesteld en in deze voorziening gestort.

Voorzieningen gelijkmatige verdeling lasten

Civiele kunstwerken

In 2020 is er een bedrag gestort van € 189.193 en een bedrag onttrokken van € 119.375.

Groot onderhoud verharding wegen
In 2020 is er een bedrag gestort van € 1.860.000 en een bedrag onttrokken van € 3.151.171.

Achterstallig onderhoud voorziening wegen
In 2020 hebben uitgebreide inspecties van de wegen plaats gevonden als onderdeel van het opstellen van een beheerplan wegen. Daarbij is aan het licht gekomen dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Dit achterstallig onderhoud is groter dan 2% van het areaal wegen, het betreft 369.000 m2 wegdek. Conform de regelgeving moet voor dit achterstallig onderhoud een voorziening achterstallig onderhoud worden gevormd. Geraamde kosten om het achterstallig onderhoud weg te werken zijn: € 2.647.118. Voor dit bedrag wordt een voorziening achterstallig onderhoud gevormd.

Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen

In 2020 is er een bedrag gestort van € 1.847.987 en een bedrag onttrokken van € 2.550.820

Speelvoorzieningen

In 2020 is er een bedrag gestort van € 66.635 en een bedrag onttrokken van € 77.901.

Voorzieningen van derden waarvan de bestemming gebonden is

Afvalstoffenheffing

Egalisatie eenmalige tekorten/overschotten taakveld afval i.v.m. 100%-kostendekking in exploitatie. In 2020 op het taakveld geen positief resultaat.
Verder is er in 2020 is een bedrag van € 1.016.000 onttrokken in verband met afwikkeling Vlagheide.
Eind 2020 is de voorziening nihil.

Riolering, beklemmende middelen derden

Voor de financiering van het VGRP is gekozen voor de ‘spaarvariant’ (raadsbesluit 21 september 2017) Conform het besluit bij de vaststelling van het VGRP+ 2017-2022 is het saldo van de Voorziening Beklemde middelen per 1 januari 2017 ad € 38,1 miljoen verdeeld waarbij een verdeling is aangenomen van 25% voor het ‘algemeen deel’  75% voor het ‘spaardeel’.
De spaarvoorziening wordt gebruikt voor de vervangingsinvesteringen, zodat de rentelasten beperkt worden. De algemene voorziening wordt ingezet om de tariefstijging te beperken. Beide voorzieningen worden in de planperiode ingezet om alle in het plan opgenomen werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zonder dat de tarieven fors toenemen.

In 2020 is in de voorziening beklemmende middelen riolering een bedrag van een € 1.833.824 onttrokken waardoor de voorziening een stand bereikt van € 9.002.587.

Riolering, spaarvoorziening

De spaarvoorziening wordt gebruikt voor de vervangingsinvesteringen, zodat de rentelasten beperkt worden. De algemene voorziening wordt ingezet om de tariefstijging te beperken. Beide voorzieningen worden in de planperiode ingezet om alle in het plan opgenomen werkzaamheden te kunnen uitvoeren, zonder dat de tarieven fors toenemen.
In 2020 is een bedrag van € 2.363.986 gestort en een bedrag van € 1.003.892 onttrokken waardoor de voorziening een stand bereikt van € 33.171.714.

Verbetering kwaliteit buitengebied

Deze voorziening wordt ingezet voor verbetering van de kwaliteit van het buitengebied.
De gelden zijn ontvangen op grond van de regeling ‘Buitengebied in Ontwikkeling’. Als in het buitengebied iemand op eigen terrein een woning mag bouwen moet daarvoor een bijdrage aan de gemeente worden betaald waarbij de gemeente de (juridische) verplichting heeft deze ontvangsten te bestemmen voor een kwaliteitsimpuls in het landelijk gebied van Meierijstad. Enkele zaken waarvoor de gelden aangewend kunnen worden, zijn: recreatieve ontwikkelingen, sloop van ongewenste bebouwing, aanleg van ontsluitingen en (toegangs-)wegen in het landelijk gebied, cultuurhistorische ontwikkelingen, natuurontwikkeling en landschapsverbetering. De komende jaren zal dit worden uitgevoerd.

Voorzieningen die in mindering zijn gebracht op de activa
(bedragen x € 1.000)

Saldo
31-12-2019

Vrij-
gevallen
bedragen

Toevoe-
gingen

Aanwen-
dingen

Saldo
31-12-2020

Verliesgevende complexen GB

1.404

751

0

0

653

Algemene dienst (inclusief belasting + leges)

350

0

-83

0

267

Belastingen (GouwIT)

119

0

82

0

202

Sociale zaken

620

0

15

0

636

Totaal

2.495

751

15

0

1.758

In balans netto verantwoorde voorzieningen

Verliesgevende complexen GB

Jaarlijks worden de gemeentelijke grondexploitaties herzien op basis van de in het voorgaande jaar behaalde resultaten (kosten en opbrengsten) en de nieuwe prognoses voor de te verwachten kosten en opbrengsten. Uit deze actualisering van de exploitatieopzetten blijkt of er een negatief exploitatieresultaat te verwachten is.
Bij de actualisatie van de grondexploitaties voor de jaarrekening 2020 worden de volgende verliesgevende grondexploitaties voorzien (op basis van. eindwaarde):

Voorzieningen verliesgevende complexen
(bedragen x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2020

Vrijval

Boskant Elzenpad

517

0

-517

Boskant Kremselen

609

653

44

Veghel LTS

144

0

-144

Veghel 't Anker

133

0

-133

 
Een bedrag van € 751.000 is ten gunste gebracht van het exploitatieresultaat 2020.

Dubieuze debiteuren algemeen Key2Finance

Buffer voor het opvangen van nadelen als gevolg van het niet betalen door debiteuren. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op de posten welke als werkelijke dubieus zijn aangemerkt.

Dubieuze debiteuren belastingen (GouwIT)

Buffer voor het opvangen van nadelen als gevolg van het niet betalen door debiteuren.

Dubieuze debiteuren sociale zaken

Buffer voor het opvangen van nadelen als gevolg van het niet betalen door debiteuren. Bij berekening van het inbaar zijn van vorderingen wordt in het algemeen uitgegaan dat een vordering in 5 jaar wordt afgelost waarna het restant in aanmerking komt om buiten invordering kan worden gesteld. Uitzonderingen hierop zijn de verstrekte Krediethypotheken en verstrekte leningen in het kader van de Bbz. Deze vordering worden zover als mogelijk in zijn geheel ingevorderd.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42