Balans

Toelichting op de balans

Overlopende activa zijn vooruitbetaalde kosten en nog te ontvangen bedragen.

Overlopende activa
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

Nederlandse overheidslichamen

3.533

392

Overige nog te ontvangen bedragen

7.107

9.958

Vooruitbetaalde bedragen ten laste van volgende begrotingsjaren

4.288

4.828

Totaal overlopende activa

14.928

15.179

Specificatie Nederlandse overheidslichamen
(bedragen x € 1.000)

Saldo
31-12-2019

Toe-
voegingen

Ontvangen
bedragen

Saldo
31-12-2020

Gemeente Den Bosch PGB's beschermd wonen 2020

0

826

0

826

Gemeente Den Bosch zintuiglijk gehandicapten 2020

0

6

0

6

Belastingdienst saldo BCF 2018

-32

0

-32

0

Belastingdienst suppletie aangifte BCF 2018/2019

0

129

0

129

Belastingdienst suppletie aangifte BTW 2019

0

27

0

27

Belastingdienst BCF integratie 2017/2019

0

215

0

215

Belastingdienst saldi Btw 2020 BCF

0

26

0

26

Gemeente Den Bosch BCF 2019

58

0

58

0

Gemeente Den Bosch voorlopig resultaat uitvoering 2019

2

0

2

0

Ministerie BZK bijdrage reductie energieverbruik

27

0

27

0

Gemeente Den Bosch afrekening LTA 2019

196

0

196

0

Gemeente St-Michielsgestel extra kosten Schijndel t.o.v. 2018

141

0

36

105

Gemeente St-Michielsgestel aandeel in storting voorziening

0

19

0

19

Gemeente Oss Afrekening uitvoeringskosten jeugd 2020

0

3

0

3

RIOZ vergoeding LTA 2020

0

1.826

0

1.826

RIOZ vergoeding GI-lokaal 2020

0

273

0

273

RIOZ voorlopige afrekening uitvoeringskosten 2020

0

78

0

78

Totaal

392

3.428

287

3.533

De balanspost overige nog te ontvangen bedragen bestaat o.a. afvalstoffenheffing het gedeelte van het legen van de containers,  verkochte gronden (2,8 miljoen), afrekening dienstverleningsovereenkomst Bernheze (0,6 miljoen), koopsom industrieterrein Doornhoek (2,3 miljoen) en facilitair beleid bouwgrond exploitatie Veghels Buiten (1,4 miljoen).

De balanspost vooruitbetaalde bedragen bestaat voor 3,5 miljoen uit vooruitbetaalde huur voor de Noordkade en afrekening budget transformatie aan gemeente 's-Hertogenbosch van 0,8 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42