Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid / beheer
In 2020 is een begin gemaakt de beleidsvisie spelen in Meierijstad in het beheer van de speelvoorzieningen te implementeren. In de speelvisie vormen een evenwichtige verdeling van de speelplekken, een natuurlijke inrichting, inclusief spelen en kwalitatief goede speelplekken voor verschillende lééftijdscategorieën een belangrijk uitgangspunt de komende jaren.  
Bij de aanleg, beheer en onderhoud van de speelplekken wordt uitgegaan van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS). Hierin is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor het fysiek en veilig in stand houden van de speeltoestellen in de openbare ruimte.

Kwaliteit
Op dit moment worden alle speeltoestellen in Meierijstad geïnspecteerd en onderhouden door de gemeente zelf. Er is een goed beeld van de veiligheid en de levensduur van de aanwezige speeltoestellen. Alle speeltoestellen zijn op dit moment en volgens de WAS veilig. In 2020 zijn 15 speelplekken opgeknapt of vervangen. Er zijn twee kleine speelplekken verwijderd of samengevoegd. In 2020 zijn alle speelplekken en speeltoestellen in kaart gebracht. Het algemene beeld van de speelvoorzieningen is dat de speelplekken veilig zijn en goed onderhouden, maar verouderd. De gemiddelde leeftijd van de speeltoestellen in Meierijstad is 13 jaar. In het beheerplan dat in 2021 wordt opgesteld, zal worden uitgewerkt hoe we hiermee om willen gaan.

Financiën
Het huidige budget voor vervanging, beheer en onderhoud bedraagt in totaal € 226.000. Dit is inclusief € 66.635 dat jaarlijks gestort wordt in de voorziening voor de vervanging van speelvoorzieningen (in de voormalige gemeente Veghel). Het financiële kader is leidend voor de keuzes in vervanging van de speeltoestellen in Meierijstad.

Aansprakelijkheidsrisico’s
De eigenaar van de ondergrond van een speeltoestel is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de speeltoestellen. Indien er ongelukken gebeuren op/met speeltoestellen die op gemeentelijke grond staan, en die zijn toe te rekenen aan ondeugdelijke toestellen, dan is de gemeente volledig aansprakelijk.

Vervanging of verwijderingsrisico
Het verwijderen en vervangen van speeltoestellen heeft in het verleden voor de nodige commotie in de buurt gezorgd. Een goede voorbereiding en communicatie naar de buurt toe is van essentieel belang. Onenigheid in de buurt kan zorgen voor vertraging. Meeliften met andere projecten om werk- met-werk te maken kan ook leiden tot vertraging, wanneer er vertraging in het project op treedt. Burgerparticipatie en goede communicatie met betrokkenen vergt tijd en kan ook leiden tot vertraging.

Speelterreinen (bedragen x € 1.000)

Werkelijke stand voorziening  1-1-2020

112

Toevoeging:

67

Onttrekking:

78

Werkelijke stand voorziening speelvoorziening per 31-12-2020

101

 

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42