Paragrafen

Financiering

De externe rentelasten hebben overwegend betrekking op aangetrokken vaste geldleningen en bedragen in 2020 in totaal € 3,4 miljoen. De externe rentebaten hebben betrekking op de terugontvangst van rentes van verstrekte geldleningen aan derden en renteontvangsten in verband met negatieve rente kasgeldleningen en bedragen in 2020 € 0,3 miljoen.
Rente rekenen we toe aan bouwgronden in exploitatie en taakvelden.
Aan bouwgronden In exploitatie (BIE) rekenen we de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen toe. Percentage voor 2020 bedraagt 1,33%.
De toerekening van rente aan taakvelden is gebaseerd op het omslagpercentage van 0,7%.

Renterisiconorm
Om te voorkomen dat er jaarlijks grote wijzigingen zijn in de rentelasten is in de wet FIDO een renterisiconorm voorgeschreven. In die wet is bepaald dat de jaarlijkse aflossingen en wijzigingen in de rente niet meer dan 20% van het begrotingstotaal mogen zijn.
In de volgende tabel is de renterisico opgenomen met betrekking tot 2020.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

2020

Begrotingstotaal

245.050

Renterisiconorm 20% van begrotingstotaal

49.010

Renteherziening vaste schuld

0

Aflossingen vaste schuld

22.659

Ruimte onder de renterisiconorm

26.351

 

Rentelasten en renteresultaat
In de volgende tabel is de berekening van het renteresultaat opgenomen.

Renteresultaat 

2020

Externe rentelasten over de korte en lange financiering

3.452

Externe rentebaten

269

Saldo door te rekenen externe rente

3.184

Rente die aan de grondexploitatie doorberekend moet worden

-1.646

Rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld toegerekend moet worden

0

Totaal door te rekenen externe rente

1.538

Rente over eigen vermogen

0

Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)

0

Totaal aan taakvelden (programma’s inclusief overzicht overhead) toe te rekenen rente

1.538

Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

1.371

Renteresultaat op het taakveld treasury

167

Bij de verdeling van de externe rente naar de verschillende taakvelden ontstaat een negatief exploitatieresultaat van € 167.000 op het taakveld treasury.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft de ruimte voor korte financiering aan en bedraagt 8,5% van het begrotingstotaal bij aanvang van het begrotingsjaar. De kasgeldlimiet voor de gemeente Meierijstad bedraagt in 2020 afgerond € 20.829.000 (8,5% van het begrotingstotaal van € 245.050.000).

In de volgende tabel is het overzicht van de ruimte/overschrijding van de kasgeldlimiet gedurende 2020.

Kasgeldlimiet 

Eerste kwartaal

Tweede kwartaal

Derde kwartaal

Vierde kwartaal

Omvang begrotingstotaal (lasten) per 1 januari 2020

245.050

245.050

245.050

245.050

Toegestane kasgeldlimiet

- in procenten van de grondslag

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

- in bedrag

20.829

20.829

20.829

20.829

Omvang vlottende korte schuld (+/+)

Opgenomen gelden < 1 jaar

18.333

16.667

6.667

6.667

Schuld in rekening courant

0

0

0

0

Gestorte gelden door derden < 1 jaar

0

0

0

0

Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

0

0

0

0

Totaal vlottende korte schuld

18.333

16.667

6.667

6.667

Vlottende middelen (-/-)

Contante gelden

9

11

8

8

Tegoeden in rekening courant

7.475

17.417

20.992

18.003

Overige uitstaande gelden <1 jaar

0

0

0

0

Totaal vlottende middelen

7.485

17.428

21.000

18.011

Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld

10.849

-762

-14.333

-11.344

Toegestane kasgeldlimiet

20.829

20.829

20.829

20.829

Ruimte (+) / overschrijding (-)

9.981

21.591

35.162

32.173

Uit de tabel blijkt dat de kasgeldlimiet in 2020 niet is overschreden.

Ontwikkeling van de leningenportefeuille
In 2020 zijn er geen vaste geldleningen afgesloten.
De leningportefeuille bedroeg per 1-1-2020 € 150,6 miljoen en per 31-12-2020 € 128 miljoen.

Ontwikkeling van leningen
De gemeente heeft leningen verstrekt aan verenigingen en stichtingen, hypotheken aan (voormalig) personeel, startersleningen, duurzaamheid leningen en leningen i.v.m. aanleg drukriolering.
De totale  leningportefeuille bedroeg per 1-1-2020 € 9,9 miljoen en per 31-12-2020 € 8,3 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42