Programma's

Financiële informatie programmaplan

In het programma Bestuur en organisatie is een bedrag voor onvoorzien opgenomen van € 250.000 voor 2020. Het inzetten van deze post is een college-bevoegdheid. Het college rapporteert bij de bestuursrapportages en de jaarrekening over het verloop en aanwending van deze post.
Het college kan besluiten de post onvoorzien aan te wenden voor het dekken van incidentele tegenvallers in de exploitatie van bestaand beleid en ter dekking van lasten voor activiteiten die van tevoren niet voorzien zijn, maar die gedurende het begrotingsjaar wel belangrijk zijn.

In 2020 is de post onvoorzien aangewend voor een totaalbedrag van € 23.000 voor de volgende incidentele budgetten:

-   Extra nachtelijke controles bestuurscentrum Dommelrode in verband met defect aan meldinstallatie € 1.195
-   Sanering ondergrondse textielcontainers € 21.500

Het resterende budget van € 227.000 maakt onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat 2020.

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2021 08:46:37 met de export van 06/02/2021 11:53:42